წესდება

როგორც gancxadeba.ge-ს მომხმარებელი, დარწმუნებული უნდა იყოთ იმაში, რომ თქვენი განცხადების შინაარსი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობასა და ჩვენი ვებ-გვერდით სარგებლობის პირობებს. გთხოვთ, იხელმძღვანელოთ მოცემული პირობებით gancxadeba.ge-თ სარგებლობისას.
ვებ-გვერდის ადმინისტრაციის მიერ აკრძალული ქმედებები და საგნები :
 • ასაფეთქებელი ნივთიერებები და ცივი ან ცეცხლსასროლი იარაღი, რომელთა ფლობა საქართველოს კანონმდებლობითაა აკრძალული;
 • საგნები, რომლებზეც მოქმედებს ოფიციალური ემბარგო;
 • გატაცებული, მოპარული ან რაიმე სხვა გზით უკანონოდ მითვისებული ნივთები;
 • ლატარიის ბილეთები;
 • საკრედიტო ბარათები;
 • ოფიციალური სახელმწიფო დოკუმენტები;
 • კონტრაქტები და ბილეთები;
 • კოდის გამშიფრავები;
 • ნარკოტიკული ნივთიეებები;
 • ყალბი ფული, ყალბი მარკები ან მათ დასამზადებლად განკუთვნილი ნივთები/მომსახურებები;
 • ფინანსური ინსტრუმენტები;
 • რეკლამის გასავრცელებელი ინტერნეტ მისამართები;
 • პედოფილია / სექსუალური ძალადობა / ტრეფიკინგი;
 • ბეჭდის, შტამპის დასასმელი მოწყობილობები;
 • აკრძალული საქონელი;
 • ლუქებისა და საკეტების გახსნისათვის განკუთვნილი მოწყობილობები;
 • მედიკამენტები, რომელთა რეალიზაციაც რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით;
 • ადამიანის ორგანოები;
 • არასრულწლოვანთათვის აკრძალული საგნები;
 • საშიში და აკრძალული ნივთიერებები;
 • არალიცენზირებული პროგრამული უზრუნველყოფის გავრცელება;
 • ყველაფერი ის, რაც თესავს რასობრივ სიძულვილს, ძალადობას და დისკრიმინაციას;
 • კერძო კრედიტორების (მევახშეების) მიერ თანხების გასესხების შესახებ წინადადებები;
 • პროსტიტუცია და პროსტიტუციასთან დაკავშირებული განცხადებები (სადაც ნახსენებია თანხები);
 • განცხადებები სუროგაციისა და დონაციის შესახებ, თუკი განცხადებაში გარკვევით არაა აღნიშნული განმცხადებილის სტატუსი (რეგისტირებული იურიდული პირი, ფიზიკური პირი);
 • არ დაიშვება ერთი და იმავე შინაარსის მქონე განცხადებების რამდენჯერმე (ერთზე მეტჯერ) განთავსება;
 • არ დაუშვება ერთზე მეტი ანგარიშის ფლობა (ანგარიშების დუბლირება);
ყურადღება : მომხმარებლის მიერ განცხადების დადასტურება ავტომარურად ნიშნავს იმას, რომ იგი გაეცნო ვებ-გვერდით სარგებლობის პირობებს. განცხადებების შეზღუდვა და მომხმარებელთა მიერ შესძლო სანქციები გულისხმობს განცხადების წაშლას ან/და მომხმარებლის დაბლოკვას.
ყოველი შემოსული განცხადება მოწმდება მოდერატორების მიერ. კომერციული ხასიათის, ან კომერციული გვერდების შემცველი განცხადებები არ მიიღება. აკძალულია ფასიანი ნომრის მითითება ტექსტში შესაბამისი ინფორმაციის მითითების გარეშე. იგივე მოხდება საეჭვო განცხადებების შემთხვევაში და ისეთ განცხადებებზე, რომლებიც შეეხება ვინმეს პიროვნულ გრძნობებს.