დალაგება!

გთავაზობთ ბინების, ოფისების. ნებისმიერი ფართის დალაგებას. იატაკის მოხეხვა, ფანჯრების წმენდა, რემონტის შემდგომი დალაგება.

⚖️ DLB georgia • დიელბი საქართველო

უფასო იურიდიული კონსულტაცია. Free legal advice. DLB georgia დიელბი საქართველო - იურისტები გაგიწევენ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების, გამოძიების ორგანოებში; მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა, საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში. 1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ). 2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ). 3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ). 4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა,სესხი, იპოთეკა და ა.შ). 5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება. 6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა). 7) ე.წ ატსტუპნიკთა დავები. 8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება. 9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება. 10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.). 11) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოში; 12) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვა და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა; 13) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა. 14) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. 15) დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში. 16) და სხვა ნებისმიერი სახის და სირთულის მქონე საქმის წარმოება. მომსახურების ფასი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. Facebook page - -> DLB georgia დიელბი საქართველო; მის: ქ. თბილისი, ოთარ ლორთქიფანიძის ქ. #1.

საკონტაქტო ტელეფონი: 577 11 15 37

⚖️ DLB georgia • dielbi saqartvelo

ufaso iuridiuli konsultaცia. Free legal advice. DLB georgia dielbi saqartvelo - s iuristebi gagitseven kvalifiცiur iuridiul momsakhurebas saerto speცializaცiit, (siskhli, samoqalaqo, administraცiuli samartali). tsarmomadgenloba sakonstituცio davis, siskhlis, samoqalaqo an administraცiuli samartlis saqmeze sasamartloshi, arbitrazhshi, dakavebis, gamodziebis organoebshi; mesame piris mimart samartlebrivi dokumentebis momzadeba da klientis sakhelit nebismieri dokumentaცiis tsardgena, saqmis tsarmoeba administraცiul organoebshi. 1) saojakho davebi (ganqortsineba, alimenti, bavshvis saცkhovrebeli adgilis gansazghvra, tsilis binidan gamokofa ganqortsinebisas, tanamesakutred ცnoba da a.sh). 2) samemkvidreo davebi (samkvidro tsilis migheba da a.sh). 3) udzravi qonebis dakanoneba (mitsis legalizeba, sajaro reestri da a.sh). 4) sakhelshekrulebo davebi (chuqebis, naskidobis khelshekrulebis gauqmeba/batilad ცnoba,seskhi, ipoteka da a.sh). 5) sanivto, valdebulebiti davebis tsarmoeba. 6) udavo tsarmoeba (sakhelsa da gvarshi sheცdoma, qortsinebis faqtis dadgena, samkvidros faqtobrivi flobit migheba da skhva). 7) e.ts atstupnikta davebi. 8) nebismier kerdzo kompaniastan sakhelshekrulebo davis tsarmoeba. 9) bankebtan an mikrosafinanso organizaცiebtan davebisas jarimebis, pirgasamtekhlos shemცireba. 10) sametsarmeo samartaltsarmoeba (tsesdebis shedgena, firmebis registraცia da a.sh.). 11) kerdzo da fizikur pirta iuridiuli momsakhureba siskhlis samartlis nebismieri sirtulis mqone saqmeze gamodziebis etapze da kvela instanცiis sasamartloshi; 12) gamodziebis, tsinasasamartlo da saqmis arsebiti gankhilvis etapze braldebulis daცva da masze saadvokato momsakhurebis gatseva; 13) braldebulta /msjavdebulta monakhuleba sasjelaghsrulebis datsesebulebebshi da mattvis saadvokato momsakhurebis gatseva. 14) molaparakebebis tsarmoeba prokuraturastan saproცeso shetankhmebis gaformebis taobaze. 15) dazaralebulis interesebis daცva gamodziebis etapze da sasamartloshi. 16) da skhva nebismieri sakhis da sirtulis mqone saqmis tsarmoeba. momsakhurebis fasi, kovel konkretul shemtkhvevashi saqmis sirtulidan da individualuri garemoebebidan gamomdinare. Facebook page - -> DLB georgia dielbi saqartvelo; mis: q. tbilisi, otar lortqifanidzis q. #1.

Contact phone: 577 11 15 37