სააღსრულებო წარმოება

სააღსრულებო წარმოების დროს აუცილებელია ადამიანის უფლებათა მაქსიმალურად დაცვა, რათა პროცესი წარიმართოს თანაზომიერებისა და კანონიერების პრინციპის დაცვით. გთავაზობთ ადვოკატის მომსახურებას სააღსრულებო პროცესის მიმდინარეობის დროს, ხოლო საჭიროებისას განკარგულების გასაჩივრებას და წარმომადგენლობას სამივე ინსტანციის სასამართლოში.

საკონტაქტო ტელეფონი: 574 45 45 40

saaghsrulebo tsarmoeba

saaghsrulebo tsarmoebis dros auცilebelia adamianis uflebata maqsimalurad daცva, rata proცesi tsarimartos tanazomierebisa da kanonierebis prinცipis daცvit. gtavazobt advokatis momsakhurebas saaghsrulebo proცesis mimdinareobis dros, kholo sachiroebisas gankargulebis gasachivrebas da tsarmomadgenlobas samive instanცiis sasamartloshi.

Contact phone: 574 45 45 40