საადვოკატო ბიურო გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებს ნებისმიერი ტიპის დავაზე

გთავაზობთ საადვოკატო (იურიდიულ) მომსახურეობას, კონსულტაცია უფასოა! საადვოკატო ბიურო, რომელიც დაკომპლექტებულია კვალიფიციური ადვოკატებით გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურების სრულ პაკეტს - სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის საქმეებზე, ნებისმიერი დონის სასამართლო ინსტანციებში, საგამოძიებო ორგანოებთან, ადმინისტრაციულ ორგანოებთნ და კერძო პირებთან ურთიერთობებში, საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში. განქორწინება, ალიმენტი, საქორწინო ხელშეკრულება, თანხის ამოღება, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული დავები, ყიდვა, გაყიდვა, გამოსყიდვა, გამოსახლება, გამოსახლების გადავადება, იპოთეკა, გირავნობა, სამსახურიდან უკანონო გათავისუფლება, კომპენსაციის მოთხოვნა, გირავნობა, ქირავნობა, ნებისმიერი სახის ხელშეკრულებების შედგენა და მათი ანალიზი, უძრავი ქონების ლეგალიზაცია, ინტერესების დაცვა საგამოძიებო ორგანოებში, სასამართლო ინსტანციებში, ადმინისტრაციულ უწყებებში, კერძო პირებთან მოლაპარაკებების წარმოება, სახელმწიფო შესყიდვების ტენდერებიდან გამომდინარე ნებისმიერ დავებზე. პირადი ადვოკატის მომსახურების სერვისი, როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ კომპანიებზე. ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა! მომსახურების ხარისხი მაღალი, მომსახურების ტარიფები საშუალოზე დაბალი, შესაძლებელია საადვოკატო მომსახურების თანხის განწილვადება, ეტაპობრივი დაფარვა. საადვოკატო ბიურო მდებარეობს ქ. თბილისი, ა. გობრონიძის ქ. N1ა, მე-3 სართული. ელ. ფოსტა: advokatizura@mail.ru advokatigiorgi91@gmail.com

საკონტაქტო ტელეფონი: 579 08 50 85

saadvokato biuro gtavazobt saadvokato momsakhurebs nebismieri tipis davaze

gtavazobt saadvokato (iuridiul) momsakhureobas, konsultaცia ufasoa! saadvokato biuro, romeliც dakompleqtebulia kvalifiცiuri advokatebit gtavazobt saadvokato momsakhurebis srul pakets - samoqalaqo, administraცiul da siskhlis samartlis saqmeebze, nebismieri donis sasamartlo instanცiebshi, sagamodziebo organoebtan, administraცiul organoebtn da kerdzo pirebtan urtiertobebshi, saqartvelos nebismier regionshi. ganqortsineba, alimenti, saqortsino khelshekruleba, tankhis amogheba, udzrav qonebastan dakavshirebuli davebi, kidva, gakidva, gamoskidva, gamosakhleba, gamosakhlebis gadavadeba, ipoteka, giravnoba, samsakhuridan ukanono gatavisufleba, kompensaცiis motkhovna, giravnoba, qiravnoba, nebismieri sakhis khelshekrulebebis shedgena da mati analizi, udzravi qonebis legalizaცia, interesebis daცva sagamodziebo organoebshi, sasamartlo instanცiebshi, administraცiul utskebebshi, kerdzo pirebtan molaparakebebis tsarmoeba, sakhelmtsifo sheskidvebis tenderebidan gamomdinare nebismier davebze. piradi advokatis momsakhurebis servisi, rogorც fizikur, aseve iuridiul kompaniebze. chventan konsultaცia ufasoa! momsakhurebis khariskhi maghali, momsakhurebis tarifebi sashualoze dabali, shesadzlebelia saadvokato momsakhurebis tankhis gantsilvadeba, etapobrivi dafarva. saadvokato biuro mdebareobs q. tbilisi, a. gobronidzis q. N1a, me-3 sartuli. el. fosta: advokatizura@mail.ru advokatigiorgi91@gmail.com

Contact phone: 579 08 50 85