ადვოკატი სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეზე

გაგიწევთ მომსახურებას სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეზე. მომსახურების განსაკუთრებული პირობებს შემოქთავაზებთ , უძრავი ქონებასთან დაკავშირებულ შემდეგ საკითხებზე : ( გამიჯვნა, მემკვიდრეობა, წილის გაყოფა, რეალიზაცია, გირავნობა , გაქირავება, იჯარ

ადვოკატ-უფასო იურიდიული კონსულტაცია,

ფირმის რეგისტრაცია, ცვლილება ფირმის წესდებაში, განქორწინება, ალიმენტი, წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, ბავშვის ნახვის დღეებისა და საათების განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, იპოთეკური სესხის ამოღება-დაბრუნება, პირობლემური სესხების ამოღება, საოჯახო დავები, ბიზნეს დავები, მემკვიდრეობითი დავები, სესხებთან დაკავშირებული დავები, ქონერივი დავები, სანივთო დავები, ვალდებულებითი დავები, გამოსახლება, ასტუპნიკები, კერძო სახლების დაკანონება-ლეგალიზაცია, სარჩელების, შესაგებლის და სასამართლოს სხვადასხვა ფორმათა შედგენა, საქმის წარმოება კერძო აღმასრულებელთან, არბიტრაჟში და აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, ქონებაზე ყადაღის დადება და მოხსნა, საქმის წარმოება საქალაქო სასამართლოში, სააპელაციო სასამართლოში და უზენაეს სასამართლოში, კონტრაქტების შედგენა, კომპანიის იურიდიული მომსახურება, ადმინისტრაციული დავები, უფასო იურიდიული კონსულტაცია და სხვა.

საკონტაქტო ტელეფონი: 551 12 57 04

advokat-ufaso iuridiuli konsultaცia,

firmis registraცia, ცvlileba firmis tsesdebashi, ganqortsineba, alimenti, tsilis gamokofa binidan ganqortsinebisas, bavshvis nakhvis dgheebisa da saatebis gansazghvra sasamartlos mier, ipotekuri seskhis amogheba-dabruneba, piroblemuri seskhebis amogheba, saojakho davebi, biznes davebi, memkvidreobiti davebi, seskhebtan dakavshirebuli davebi, qonerivi davebi, sanivto davebi, valdebulebiti davebi, gamosakhleba, astupnikebi, kerdzo sakhlebis dakanoneba-legalizaცia, sarchelebis, shesageblis da sasamartlos skhvadaskhva formata shedgena, saqmis tsarmoeba kerdzo aghmasrulebeltan, arbitrazhshi da aghsrulebis erovnul biuroshi, qonebaze kadaghis dadeba da mokhsna, saqmis tsarmoeba saqalaqo sasamartloshi, saapelaცio sasamartloshi da uzenaes sasamartloshi, kontraqtebis shedgena, kompaniis iuridiuli momsakhureba, administraცiuli davebi, ufaso iuridiuli konsultaცia da skhva.

Contact phone: 551 12 57 04