უფასო იურიდიული კონსულტაცია

საადვოკატო ბიურო ,,ათენა“ გთავაზობთ მომსახურეობას სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის საქმეებზე, ასევე ასტუპნიკების დავაზე/მესაკუთრის და ასტუპნიკის უფლებების დაცვაზე, განქორწინება, ალიმენტის გადახდევინება, განქორწინების შემდეგ ქონების გაყოფა, ბავშვების ადგილსამყოფელის დადგენა, ქონებრივი დავებზე მემკვიდრეობაზე და სხვა. 10–15 წუთიანი კონსულტაციები უფასოა მომსახურეობის ჰონორარი განისაზღვება საქმის სირთულის მიხედვით. ხელშეკრულების საფუძველზე. მის: ქ. თბილისი, ბესიკის ქ.№9. უზენაეს სასამართლოსთან

საკონტაქტო ტელეფონი: 568 50 88 00

ufaso iuridiuli konsultaცia

saadvokato biuro ,,atena“ gtavazobt momsakhureobas samoqalaqo, administraცiuli da siskhlis samartlis saqmeebze, aseve astupnikebis davaze/mesakutris da astupnikis uflebebis daცvaze, ganqortsineba, alimentis gadakhdevineba, ganqortsinebis shemdeg qonebis gakofa, bavshvebis adgilsamkofelis dadgena, qonebrivi davebze memkvidreobaze da skhva. 10–15 tsutiani konsultaცiebi ufasoa momsakhureobis khonorari ganisazghveba saqmis sirtulis mikhedvit. khelshekrulebis safudzvelze. mis: q. tbilisi, besikis q.№9. uzenaes sasamartlostan

Contact phone: 568 50 88 00