პროგრამირება python ზე მოკლე ვადაში

ისწავლეთ პროგრამირება Python-ზე მოკლე ვადაში სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაცია გთავაზობთ ტრეინინგ კურსს Python პროგრამირებაში ტრეინინგის ფარგლებში მსმენელები გაიცნობენ Python დაპროგრამების ენას. შეისწავლიან ამ დაპროგრამების ენის სინტაქსისს და პროგრამირების ლოგიკას. დაპროგრამების ენა Python თავის თავში მოიცავს ობიექტზე ორიენტირებულ, პროცედურულ, ფუნქციონალურ და იმპერატიულ პროგრამირებას. სასწავლო კურსს წაიკითხავს მაქსიმ იავიჩი კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი; კიბერ უსაფრთხოების მიმართულების ხელმძღვანელი; სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის (SCSA) პრეზიდენტი. კურსის ხანგრძლივობა. ჩატარდება 10 გაკვეთილი, თითოეული გაკვეთილის ხანგრძლივობა შეადგენს 2 საათს კურსის განრიგი სწავლა იწყება 2 აპრილს. გაკვეთილები ჩატარდება ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს - 19:00 - დან 21:00 საათამდე ჩატარების ადგილი მისამართი: ოთარ ლორთქიფანიძის 26 (დელისის მეტროსთან ახლოს), თბილისი ელ-ფოსტა: info@scsa.ge  კურსის საფასური: 200 ლარი

საკონტაქტო ტელეფონი: 599 94 91 12

programireba python ze mokle vadashi

istsavlet programireba Python-ze mokle vadashi sameცniero kiber usafrtkhoebis asoცiaცia gtavazobt treining kurss Python programirebashi treiningis farglebshi msmenelebi gaiცnoben Python daprogramebis enas. sheistsavlian am daprogramebis enis sintaqsiss da programirebis logikas. daprogramebis ena Python tavis tavshi moiცavs obieqtze orientirebul, proცedurul, funqცionalur da imperatiul programirebas. sastsavlo kurss tsaikitkhavs maqsim iavichi kavkasiis universitetis profesori; kiber usafrtkhoebis mimartulebis khelmdzghvaneli; sameცniero kiber usafrtkhoebis asoცiaცiis (SCSA) prezidenti. kursis khangrdzlivoba. chatardeba 10 gakvetili, titoeuli gakvetilis khangrdzlivoba sheadgens 2 saats kursis ganrigi stsavla itskeba 2 aprils. gakvetilebi chatardeba kovel samshabats da khutshabats - 19:00 - dan 21:00 saatamde chatarebis adgili misamarti: otar lortqifanidzis 26 (delisis metrostan akhlos), tbilisi el-fosta: info@scsa.ge  kursis safasuri: 200 lari

Contact phone: 599 94 91 12