სათვალთვალო კამერების მონტაჟი

გთავაზობთ სათვალთვალო კამერების მონტაჟს. როგორც IP ასევე CCTV კამერების მონტაჟი ხდება ჩვენი პროფესიონალი გუნდის მიერ. პროფესიონალურ დონეზე სათვალთვალო კამერების მონტაჟისათვის საჭიროა: სწორად დაიგეგმოს ადგილი სადაც კამერები უნდა განთავსდეს ზუსტად შეირჩეს მოწყობილობები იმისათვის, რომ მივიღოთ მაღალ ხარისხიანი გამოსახულება. მოხდეს მოწყობილობების ქსელში ინტეგრაცია, რომ მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან აკონტროლოთ ტერიტორია სმარტფონის ან სხვა ნებისმიერი ინტერნეტის მქონე მოწყობილობით. საჭიროა სამუშაოს დასრულების შემდეგ მოხდეს მთლიანი დაცვითი სისტემის ტესტირება. www.linunet.ge

საკონტაქტო ტელეფონი: 599 36 80 02

satvaltvalo kamerebis montazhi

gtavazobt satvaltvalo kamerebis montazhs. rogorც IP aseve CCTV kamerebis montazhi khdeba chveni profesionali gundis mier. profesionalur doneze satvaltvalo kamerebis montazhisatvis sachiroa: stsorad daigegmos adgili sadaც kamerebi unda gantavsdes zustad sheirches motskobilobebi imisatvis, rom mivighot maghal khariskhiani gamosakhuleba. mokhdes motskobilobebis qselshi integraცia, rom msoflios nebismieri tsertilidan akontrolot teritoria smartfonis an skhva nebismieri internetis mqone motskobilobit. sachiroa samushaos dasrulebis shemdeg mokhdes mtliani daცviti sistemis testireba. www.linunet.ge

Contact phone: 599 36 80 02