აუდიტორული, საბუღალტრო და საკონსულტაციო მომსახურება

აუდიტორული ფირმა, შპს აუდიტორი+, ( ფუნქციონირებს ქ. თბილისში, მეტრო ღრმაღელეს მიმდებარე ტერიტორიაზე, რეგისტრირებულია 2008 წლიდან, ასევე 2017 წლიდან - ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ, - SARAS-F-553942 ). შპს ახორციელებს და გთავაზობთ კერძო და საჯარო სექტორებში, სადაზღვევო კომპანია "ალფა"-ს მიერ დაზღვეულ 100 000 ლარის ლიმიტის ფარგლებში შემდეგი მომსახურების სახეებს: საგადასახადო და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტს; საბუღალტრო და საკონსულტაციო მომსახურებას; სტანდარტების მიხედვით საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების შედგენას და შესაბამის აუდიტორულ დასკვნებს; ბიზნესის, უძრავი და მოძრავი ქონების შეფასებას; სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაციას; ბიზნესის განვითარების გეგმური, პროგნოზული პარამეტრების ანგარიშსა და რეკომენდაციების შემუშავებას (ბიზნეს გეგმა); პირების იურიდიული მომსახურების ფარგლებში ფინანსურ უზრუნველყოფას; მომსახურებას ახორციელებენ მაღალკვალიფიციური, საფინანსო და საგადასახადო ორგანოებში, ასევე სხვა სფეროებში პრაქტიკული და სამეცნიეო მუშაობის გამოცდილების მქონე, მათ შორის სერტიფიცირებული სპეციალისტები. მომსახურების ფასები შეთანხმებით.

საკონტაქტო ტელეფონი: 599 40 08 08