ოჯახში დამხმარე

ოჯახში დამხმარე ვარ 44 წლის ქალბატონი, ვეძებ სამსახურს ოჯახში დამხმარედ. ამ სფეროში მაქვს 10 წლიანი გამოცდილება (თურქეთში).შემიძლია 24 საათიანი გრაფიკით ვიმუშაო,ოღონდ შაბათ-კვირა დავისვენებ,(ოფისებიდან ნუ გამომეხმაურებით) ხელფასი შეთანხმებით. 555999252--

აუდიტორული, საბუღალტრო და საკონსულტაციო მომსახურება

აუდიტორული ფირმა, შპს აუდიტორი+, ( ფუნქციონირებს ქ. თბილისში, მეტრო ღრმაღელეს მიმდებარე ტერიტორიაზე, რეგისტრირებულია 2008 წლიდან, ასევე 2017 წლიდან - ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ, - SARAS-F-553942 ). შპს ახორციელებს და გთავაზობთ კერძო და საჯარო სექტორებში, სადაზღვევო კომპანია "ალფა"-ს მიერ დაზღვეულ 100 000 ლარის ლიმიტის ფარგლებში შემდეგი მომსახურების სახეებს: საგადასახადო და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტს; საბუღალტრო და საკონსულტაციო მომსახურებას; სტანდარტების მიხედვით საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების შედგენას და შესაბამის აუდიტორულ დასკვნებს; ბიზნესის, უძრავი და მოძრავი ქონების შეფასებას; სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაციას; ბიზნესის განვითარების გეგმური, პროგნოზული პარამეტრების ანგარიშსა და რეკომენდაციების შემუშავებას (ბიზნეს გეგმა); პირების იურიდიული მომსახურების ფარგლებში ფინანსურ უზრუნველყოფას; მომსახურებას ახორციელებენ მაღალკვალიფიციური, საფინანსო და საგადასახადო ორგანოებში, ასევე სხვა სფეროებში პრაქტიკული და სამეცნიეო მუშაობის გამოცდილების მქონე, მათ შორის სერტიფიცირებული სპეციალისტები. მომსახურების ფასები შეთანხმებით.

საკონტაქტო ტელეფონი: 599 40 08 08

auditoruli, sabughaltro da sakonsultaცio momsakhureba

auditoruli firma, shps auditori+, ( funqცionirebs q. tbilisshi, metro ghrmagheles mimdebare teritoriaze, registrirebulia 2008 tslidan, aseve 2017 tslidan - bughaltruli aghriცkhvis, angarishgebisa da auditis zedamkhedvelobis samsakhuris mier, - SARAS-F-553942 ). shps akhorცielebs da gtavazobt kerdzo da sajaro seqtorebshi, sadazghvevo kompania "alfa"-s mier dazghveul 100 000 laris limitis farglebshi shemdegi momsakhurebis sakheebs: sagadasakhado da finansuri angarishgebis audits; sabughaltro da sakonsultaცio momsakhurebas; standartebis mikhedvit satsarmoebis finansuri angarishgebis shedgenas da shesabamis auditorul daskvnebs; biznesis, udzravi da modzravi qonebis shefasebas; sasaqonlo materialuri faseulobebis inventarizaცias; biznesis ganvitarebis gegmuri, prognozuli parametrebis angarishsa da rekomendaცiebis shemushavebas (biznes gegma); pirebis iuridiuli momsakhurebis farglebshi finansur uzrunvelkofas; momsakhurebas akhorცieleben maghalkvalifiცiuri, safinanso da sagadasakhado organoebshi, aseve skhva sferoebshi praqtikuli da sameცnieo mushaobis gamoცdilebis mqone, mat shoris sertifiცirebuli speცialistebi. momsakhurebis fasebi shetankhmebit.

Contact phone: 599 40 08 08