აუდიტ-ბუღალტრული მომსახურება

ბუღალტერი 11 წლიანი გამოცდილებით (სავაჭრო, სამშენებლო, მომსახურების ავიაბილეთების სასტუმროების სფეროებში) გთავაზობთ კვალიფიციურ ბუღალტრულ მომსახურებას კალკულაცია, ამონაწერებისა და ბრუნვითი უწყისების გამზადება,საშემოსავლო, დღგ-ს, მოგების და ქონების გადასახადების დათვლა - დეკლარირება,შემოსული და გასული ზედდებულებისა და ფაქტურების, აღრიცხვა საბუღალტრო პროგრამა ორისში (საკუთარი), საბანკო ამონაწერის, სალარო აპარატისა და დამკვეთის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის შეჯერება, დაზუსტება, გადამოწმება.ანაზღაურება სამუშაოდან გამომდინარე.

საკონტაქტო ტელეფონი: 558 55 88 83

audit-bughaltruli momsakhureba

bughalteri 11 tsliani gamoცdilebit (savachro, samsheneblo, momsakhurebis aviabiletebis sastumroebis sferoebshi) gtavazobt kvalifiცiur bughaltrul momsakhurebas kalkulaცia, amonatserebisa da brunviti utskisebis gamzadeba,sashemosavlo, dghg-s, mogebis da qonebis gadasakhadebis datvla - deklarireba,shemosuli da gasuli zeddebulebisa da faqturebis, aghriცkhva sabughaltro programa orisshi (sakutari), sabanko amonatseris, salaro aparatisa da damkvetis mier motsodebuli informaცiis shejereba, dazusteba, gadamotsmeba.anazghaureba samushaodan gamomdinare.

Contact phone: 558 55 88 83