ბუღალტრული მომსახურება 555540014

(წლიური დეკლარაციების ჩაბარება როგორც, განვლილი პერიოდის ასევე-მიმდინარეს). გთავაზობთ 13 წლიანი გამოცდილებით მაღალკვალიფიცირებულ ბუღალტრულ-აუდიტურ მომსახურებას საკუთარი ბუღალტრული (Oris პროგრამით), როგორც საქართველოს ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, (ვიმუშავებ კვირაში 2 ან 3-ჯერ ადგილზე ნორმალური ანაზღაურებით). მაქვს დიდი გამოცდილება შემოსავლების სამსახურში, აუდიტორულ კომპანიებში, დიდი და საშუალო საწარმოებში, საბანკო-ფინანსურ სფეროში, სასწავლო დაწესებულებაში (ინსტიტუტი,კოლეჯი, სააბიტურიენტო მოსამზადებელი ცენტრები), ქსელურ (კვების და ტანსაცმლის) კოპმანიებში, კვების-პროდუქტების დისტრიბუციაში, მომსახურების სფეროში (სასტუმრო, რესტორანი, ტურისტული კომპანია, კაფე, საცხობები), სამედიცინო სფეროში, სამშენებლო და სამშენებლო მასალების წარმოების და მომსახურების სფეროში, მეფრინველეობის სფეროში, დიდი და საშუალო ავტომანქანების, ტვირთ გადაზიდვების და ტექ-მომსახურების სფეროში, ინპორტ-ექსპორტის სფეროში და სხვა. Business_consulting@mail.com.

საკონტაქტო ტელეფონი: 555 54 00 14

bughaltruli momsakhureba 555540014

(tsliuri deklaraცiebis chabareba rogorც, ganvlili periodis aseve-mimdinares). gtavazobt 13 tsliani gamoცdilebit maghalkvalifiცirebul bughaltrul-auditur momsakhurebas sakutari bughaltruli (Oris programit), rogorც saqartvelos aseve uცkho qveknis moqalaqeebs, (vimushaveb kvirashi 2 an 3-jer adgilze normaluri anazghaurebit). maqvs didi gamoცdileba shemosavlebis samsakhurshi, auditorul kompaniebshi, didi da sashualo satsarmoebshi, sabanko-finansur sferoshi, sastsavlo datsesebulebashi (instituti,koleji, saabituriento mosamzadebeli ცentrebi), qselur (kvebis da tansaცmlis) kopmaniebshi, kvebis-produqtebis distribuცiashi, momsakhurebis sferoshi (sastumro, restorani, turistuli kompania, kafe, saცkhobebi), samediცino sferoshi, samsheneblo da samsheneblo masalebis tsarmoebis da momsakhurebis sferoshi, mefrinveleobis sferoshi, didi da sashualo avtomanqanebis, tvirt gadazidvebis da teq-momsakhurebis sferoshi, inport-eqsportis sferoshi da skhva. Business_consulting@mail.com.

Contact phone: 555 54 00 14