თარგმანი, ტექსტის აკრეფა, კორექტურა / Перевод. Набор и корректура текста

ვთარგმნი ქართულიდან რუსულად და პირიქით (რუსულიდან ქართულად), ნოტარიული მომსახურების გარეშე. ავკრეფ ნებისმიერი მოცულობისა და სირთულის ტექსტს უმოკლეს ვადაში. ვბეჭდავ სწრაფად, ბრმა მეთოდით, უშეცდომოდ. ავაწყობ ფორმულებს, ცხრილებს, გრაფიკებს, დიაგრამებს, სქემატურ ნახაზებს. საჭიროებისამებრ დავამუშავებ გრაფიკულ ობიექტებს, ფოტოებს და ჩავსვამ ტექსტში. Перевод: с русского на грузинский и с грузинского на русский. Набор и корректура текста любого размера и сложности формулами, таблицами, графическими объектами) быстро и без ошибок. კონტაქტი/Контакт: n.topuria@yandex.ru,

საკონტაქტო ტელეფონი: 597 12 57 38

targmani, teqstis akrefa, koreqtura / Перевод. Набор и корректура текста

vtargmni qartulidan rusulad da piriqit (rusulidan qartulad), notariuli momsakhurebis gareshe. avkref nebismieri moცulobisa da sirtulis teqsts umokles vadashi. vbechdav stsrafad, brma metodit, usheცdomod. avatskob formulebs, ცkhrilebs, grafikebs, diagramebs, sqematur nakhazebs. sachiroebisamebr davamushaveb grafikul obieqtebs, fotoebs da chavsvam teqstshi. Перевод: с русского на грузинский и с грузинского на русский. Набор и корректура текста любого размера и сложности формулами, таблицами, графическими объектами) быстро и без ошибок. kontaqti/Контакт: n.topuria@yandex.ru,

Contact phone: 597 12 57 38