თარგმნა ინგლისურ ენაზე

ვთარგმნი ინგლისურიდან ქართულ ენაზე და პირიქით სხვადასხვა შინაარსისა და მოცულობის ტექსტებს ხარისხიანად და მინიმალურ დროში. ორივე ენაზე ტექსტის სტილისტურად რედაქტირება. ტექსტების მოცულობიდან და შინაარსიდან გამომდინარე შესაძლებელია მისაღებ ფასზე შეთანხმება.

საკონტაქტო ტელეფონი: 593 39 54 45

targmna inglisur enaze

vtargmni inglisuridan qartul enaze da piriqit skhvadaskhva shinaarsisa da moცulobis teqstebs khariskhianad da minimalur droshi. orive enaze teqstis stilisturad redaqtireba. teqstebis moცulobidan da shinaarsidan gamomdinare shesadzlebelia misagheb fasze shetankhmeba.

Contact phone: 593 39 54 45