ბუღალტრული აღრიცხვის სრულ კურსს საერთაშორისო სტანდარტებით

კურსი ითვალისწინებს ყველა იმ მიმართულების კომპლექსურ შესწავლას, რომელიც საჭიროა ბუღალტრული საქმიანობის შესასრულებლად. აღნიშნული კურსის გავლა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, რომელსაც სურს პირველად დაიწყოს ბუღალტრული საქმიანობა და ასევე მოქმედ ბუღალტრებს, რომლებთაც სურვილი აქვთ გაიღრმავონ პროფესიული ცოდნის დონე და მიიღონ მაქსიმალური პრაქტიკული გამოცდილება. მსმენელები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სასწავლო მასალით და პერსონალური კომპიუტერით. კურსის მსვლელობისას ყურადღება ეთმობა საბუღალტრო და საგადასახადო საბუთების პრაქტიკულ შესრულებას საგადასახადო კოდექსის სრული დაცვით (rs.ge). თეორიული და პრაქტიკული კურსის გავლასთან ერთად კურსდამთავრებულები შეძლებენ: საწარმოს ბუღალტრული ოპერაციების გატარებას; ინფორმაციის დამუშავებას; საბიუჯეტო გადასახადების ადმინისტრირებას; ბუღალტრული ანგარიშგების წლიური ფორმების(დეკლარაციების) შევსებასა და წარდგენას საგადასახადო ორგანოებში; თეორიული კურსის თემატიკა: ბუღალტრული აღრიცხვა; ბუღალტრული აღრიცხვის ძირითადი პრინციპები; ბუღალტრული აღრიცხვის სახეები; რეგისტრაციის ჟურნალი და საცდელი ბალანსი; ლიკვიდურობა; საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა და მისი ცვლილებების აღრიცხვა; სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვა; წარმოების პროცესის აღრიცხვა; ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა, იჯარის აღრიცხვა; საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა; ძირითადი საშუალებების ცვეთა; არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა; ინვესტიციების აღრიცხვა; მოგება-ზარალის ანგარიშგება; დამატებითი ღირებულების გადასახადის აღრიცხვა; საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაცია; მოგების გადასახადის დეკლარაცია; ვალდებულებების აღრიცხვა და შედარებების ჩატარება; საბუღალტრო რეგისტრაციის ფორმირება; საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა; შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა; შემაჯამებელი ამოცანები. პრაქტიკული კურსის (ORIS) თემატიკა: პროგრამის ინსტალაცია და მუშაობის დაწყება; ანგარიშთა გეგმა; ქვეანგარიშების შექმნის პრინციპები; ბანკის სახეობის ანგარიშების გახსნა; სასტარტო ნაშთების შეტანა; საბუღალტრო გატარებები; თანამშრომლის სახეობის ანგარიშები; სასაქონლო ანგარიშები; ორგანიზაციის სახეობის ანგარიშები; პირველადი დოკუმენტები; ანგარიშთა სახეობების გამოყენება; ძირითადი საშუალებები; ხელფასი, ხელფასის გადაკეთება; პროექტები, სამეურნეო ოპერაციები, სამეურნეო ოპერაციების გადაკეთება და აწყობა; ვალუტა, საბოლოო ფორმები, გატარებითი ფანჯრის დამატებითი ღილაკები; მონაცემთა ასლების აღება და აღდგენა, სისტემის მომხმარებლები, პაროლები, ჩანაწერების წაშლა; სისტემის პარამეტრები, ნაღდი ფულის მოძრაობის აღრიცხვა. ტრენინგის ხანგრძლივობა - ორი თვე, კვირაში 3 ლექცია. ჯგუფში 3–4 მსმენელი. კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორი ორენოვანი სერთიფიკატი: ბუღალტერიის საერთაშორისო სტანდარტებით შესწავლის დამადასტურებელი სერთიფიკატი; (ORIS) - ის პროგრამის დამადასტურებელი სერთიფიკატი. იჩქარეთ ადგილები შეზღუდულია! govardosa@hotmail.com

საკონტაქტო ტელეფონი: 593 91 66 82

bughaltruli aghriცkhvis srul kurss saertashoriso standartebit

kursi itvalistsinebs kvela im mimartulebis kompleqsur shestsavlas, romeliც sachiroa bughaltruli saqmianobis shesasruleblad. aghnishnuli kursis gavla sheudzlia nebismier msurvels, romelsaც surs pirvelad daitskos bughaltruli saqmianoba da aseve moqmed bughaltrebs, romlebtaც survili aqvt gaighrmavon profesiuli ცodnis done da miighon maqsimaluri praqtikuli gamoცdileba. msmenelebi uzrunvelkofilni iqnebian sastsavlo masalit da personaluri kompiuterit. kursis msvlelobisas kuradgheba etmoba sabughaltro da sagadasakhado sabutebis praqtikul shesrulebas sagadasakhado kodeqsis sruli daცvit (rs.ge). teoriuli da praqtikuli kursis gavlastan ertad kursdamtavrebulebi shedzleben: satsarmos bughaltruli operaცiebis gatarebas; informaცiis damushavebas; sabiujeto gadasakhadebis administrirebas; bughaltruli angarishgebis tsliuri formebis(deklaraცiebis) shevsebasa da tsardgenas sagadasakhado organoebshi; teoriuli kursis tematika: bughaltruli aghriცkhva; bughaltruli aghriცkhvis dziritadi prinცipebi; bughaltruli aghriცkhvis sakheebi; registraცiis zhurnali da saცdeli balansi; likviduroba; satsarmos finansuri mdgomareoba da misi ცvlilebebis aghriცkhva; sasaqonlo-materialuri faseulobebis aghriცkhva; tsarmoebis proცesis aghriცkhva; dziritadi sashualebebis aghriცkhva, ijaris aghriცkhva; sagadasakhado valdebulebebis aghriცkhva; dziritadi sashualebebis ცveta; aramaterialuri aqtivebis aghriცkhva; investiცiebis aghriცkhva; mogeba-zaralis angarishgeba; damatebiti ghirebulebis gadasakhadis aghriცkhva; sashemosavlo gadasakhadis deklaraცia; mogebis gadasakhadis deklaraცia; valdebulebebis aghriცkhva da shedarebebis chatareba; sabughaltro registraცiis formireba; sakutari kapitalis aghriცkhva; shemosavlebisa da kharjebis aghriცkhva; shemajamebeli amoცanebi. praqtikuli kursis (ORIS) tematika: programis instalaცia da mushaobis datskeba; angarishta gegma; qveangarishebis sheqmnis prinცipebi; bankis sakheobis angarishebis gakhsna; sastarto nashtebis shetana; sabughaltro gatarebebi; tanamshromlis sakheobis angarishebi; sasaqonlo angarishebi; organizaცiis sakheobis angarishebi; pirveladi dokumentebi; angarishta sakheobebis gamokeneba; dziritadi sashualebebi; khelfasi, khelfasis gadaketeba; proeqtebi, sameurneo operaცiebi, sameurneo operaცiebis gadaketeba da atskoba; valuta, saboloo formebi, gatarebiti fanjris damatebiti ghilakebi; monaცemta aslebis agheba da aghdgena, sistemis momkhmareblebi, parolebi, chanatserebis tsashla; sistemis parametrebi, naghdi fulis modzraobis aghriცkhva. treningis khangrdzlivoba - ori tve, kvirashi 3 leqცia. jgufshi 3–4 msmeneli. kursis dasrulebis shemdeg gaiცema ori orenovani sertifikati: bughalteriis saertashoriso standartebit shestsavlis damadasturebeli sertifikati; (ORIS) - is programis damadasturebeli sertifikati. ichqaret adgilebi shezghudulia! govardosa@hotmail.com

Contact phone: 593 91 66 82