სწრაფად საოფისე პროგრამების შესწავლა

სასწავლო ცენტრი "პროგრესი გთავაზობთ გაძლიერებულ კომპიუტერული საოფისე პროგრამების შემსწავლელ კურსებს. კურსი მოიცავს Windows, Ms.Word, Ms. Excel, Ms. PowerPoint, Internet. კომპიუტერული პროგრამების შესწავლა გულისხმობს Ms. Office-ის პაკეტის შესწავლას პროფესიონალის დონეზე. კურსის ხანგრძლივობაა 2 კვირა .2 კვირის განმავლობაში მოსწავლე დამოუკიდებლად და სწრაფად შეასრულებს ნებისმიერი სირთულის საქმიანი წერილის მომზადებას. (ბრძანება,ცნობა. სახელფასო უწყისი. ცხრილი, ოქმი და ა.შ). გვაქვს როგროც ჯგუფური ასევე ინდივიდუალური სწავლება. მეცადინეობა მიმდინარეობს 1-2 სთ. ორშაბათიდან კვირის ჩათვლით. კურსის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი. მის:* მარჯანიშვილის მეტრო*აღმაშენებლის 108 მე- 3 სართ. ოთახი 22.

საკონტაქტო ტელეფონი: 555 56 45 58

stsrafad saofise programebis shestsavla

sastsavlo ცentri "progresi gtavazobt gadzlierebul kompiuteruli saofise programebis shemstsavlel kursebs. kursi moiცavs Windows, Ms.Word, Ms. Excel, Ms. PowerPoint, Internet. kompiuteruli programebis shestsavla guliskhmobs Ms. Office-is paketis shestsavlas profesionalis doneze. kursis khangrdzlivobaa 2 kvira .2 kviris ganmavlobashi mostsavle damoukideblad da stsrafad sheasrulebs nebismieri sirtulis saqmiani tserilis momzadebas. (brdzaneba,ცnoba. sakhelfaso utskisi. ცkhrili, oqmi da a.sh). gvaqvs rogroც jgufuri aseve individualuri stsavleba. meცadineoba mimdinareobs 1-2 st. orshabatidan kviris chatvlit. kursis bolos gaiცema orenovani sertifikati. mis:* marjanishvilis metro*aghmasheneblis 108 me- 3 sart. otakhi 22.

Contact phone: 555 56 45 58