კომპიუტერული სისტემები და ქსელები

სასწავლო კურსის მიზანი კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სურს დამოუკიდებლად გადაჭრას კომპიუტერული პრობლემები: (რემონტი, აწყობა, დიაგნოსტიკა, მონაცემების გაძლიერება); სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს ოპერაციული სისტემის სტრუქტურა და ფუნქციები, შეისწავლონ ოპერაციული სისტემა Windows 7/8.1, შეძლონ ოპერაციული სისტემის ინსტალაცია, გამართვა, ადმინისტრირება, სისტემასთან მუშაობის პროცესში შექმნილი პრობლემის გასწორება, უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; კურსი ასევე განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სურს შეისწავლოს ქსელის ფუნდამენტალური პრინციპები, ქსელის დაგეგმვა, აგება და მონტაჟი; სამონტაჟე ინსტრუმენტები და მათი გამოყენება, ქსელური მოწყობილობების გამოყენება, ქსელური პროტოკოლები, ქსელური ტოპოლოგიები და მისი არქიტექტურა; ქსელის OSI და TCP/IP მოდელები და დამისამართება; უსაფრთხოების საფუძვლები, წვდომის კონტროლის მექანიზმები და Firewall-ის ტიპები, კონფიგურაცია და მართვა, VPN ტექნოლოგიის საფუძვლები; ქსელში წარმოშობილი პრობლემის მოძიება და აღმოფხვრა; უკაბელო ქსელის მონტაჟი და უსაფრთხოება; ქვექსელებად დაყოფა (Subnetting); კაბელური და უკაბელო მარშრუტიზატორების კონფიგურაცია და მონტაჟი; ქსელში სამუშაო პროგრამების გამოყენება; მცირე და საშუალო ზომის ქსელის აგება და ადმინისტრირება. სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელი გაეცნოს ინფორმაციული უსაფრთხოების ზოგად ცნებებს, უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და დაცვის პრობლემებს. შეისწავლოს მათი გადაწყვეტის გზები და საშუალებები. სასწავლო კურსის პროგრამა: 1 .ინფორმაციის ცნება, ინფორმაციის სახეები, ინფორმაციის საზომი ერთეულები; ორობითი სისტემა; სისტემური ბლოკის (CASE); კვების ბლოკის (PSU); სისტემური პლატის (Motherboard) არქიტექტურა; ტიპები; ფორმფაქტორები; ჩიპსეტი; სისტემური რესურსები და მათი დანიშნულება; ცენტრალური პროცესორი (CPU); მისი მახასიათებლები; პროცესორის პრაქტიკული განხილვა; 2. მუდმივი მეხსიერების მოწყობილობის ტიპები; ოპერატიული მეხსიერების ტიპები; მეხსიერების მოდულები; ქეშმეხსიერება; მეხსიერების შეცდომები; მყარი დისკის (HDD); CD/DVD/Flash მოწყობილობების თეორიული და პრაქტიკული განხილვა; დამგროვებლების ინტერფეისის ტიპები; ფაილური სისტემების (FAT, NTFS, exFAT) მიმოხილვა; 3. ვიდეო ადაპტერის (Video card); მონიტორის ტიპები და მათი მახასიათებლები; ქსელის ადაპტერის; აუდიოადაპტერის; გამაგრილებელი სისტემების (Cooler) თეორიული და პრაქტიკული მიმოხილვა; გაფართოების სლოტების და პორტების განხილვა; პორტები და კაბელები; 4. უსაფრთხოების დაცვა ლაბორატორიული პროცედურების დროს და ხელსაწყოების სწორი გამოყენება; კომპიუტერის დაშლა/აწყობა; BIOS-ის თეორიული და პრაქტიკული განხილვა; პარამეტრების კონფიგურაცია; 5. პროფილაქტიკური ღონისძიებების ძირითადი მიზნებისა და წესების განხილვა; პრობლემის აღმოფხვრის პროცესები; კომპიუტერის მოწყობილობების დიაგნოსტიკა; ტესტირება; პრობლემის აღმოფხვრა; 6. ვირტუალური მანქანის (Vmware Workstation, Virtualbox) ინსტალაცია/კონფიგურაცია; Windows 7/8.1-ის ინსტალაცია; Windows Upgrade; Windows 7/8.1-ის ჩამტვირთავი ფლეშის შექმნა; Personalize, Display; Taskbar and Start Menu; Notification Area Icons; Power Options, Aero (Peek, Snap, Shake); Start მენიუს პროგრამები; 7. ფაილებთან და საქაღალდეებთან მუშაობა; Folder Options; პროგრამა Windows Explorer; ძებნის პარამეტრების მომართვა; Indexing Options; Sync Center; ინფორმაციის დისკზე-ფლეშზე ჩაწერა/გადაწერა; Recycle Bin და მისი პარამეტრების მომართვა; მართვის პანელი: Device Manager; Device and Printers; Sound; Programs and Features; AutoPlay; Default Programs; Compatibility Options; Region and Language; Fonts, Keyboard; Mouse; Date and Time; Ease of Access Center; 8. მყარი დისკის დაყოფა; დაფორმატება; განულება; სისტემის ოპტიმიზაცია: Disk Cleanup, დეფრაგმენტაცია, Check Disk, Performance Options, System Configuration, ReadyBoost; Disk Quota, მუშაობა ვირტუალურ მყარ დისკთან (VHD); რეესტრის (Registry) სტრუქტურის გაცნობა და ზოგიერთი პარამეტრის შეცვლა, Command Prompt-თან მუშაობა, Windows PowerShell/ISE. 9. ქსელის ადაპტერის ინსტალაცია და კონფიგურაცია; ქსელის პროგრამული კონფიგურაცია; მისამართების დანიშვნა (IPv4, IPv6), ალტერნატიული მისამართების დანიშვნა, DNS კლიენტის კონფიგურაცია, DHCP-სერვერის კონფიგურაცია, კავშირის შემოწმება; ახალი შეერთების შექმნა (კაბელური და უკაბელო), Internet Options, Internet Explorer; 10. ქსელში მუშაობის ორგანიზება (Homegroup, Workgroup, Domain); რესურსების გაზიარება - Sharing, რესურსებზე წვდომის უფლებების განსაზღვრა (Security); Network and Sharing Center; ქსელური პრინტერის ინსტალაცია და მისი პარამეტრების მომართვა, Map Network Drive; 11. მომხმარებლის სააღრიცხვო ჩანაწერის შექმნა/პარამეტრების მომართვა; საკონტროლო შეტყობინებების განხილვა; მშობლის კონტროლი; User Account Control Settings, Local Security Policy, Local Computer Policy. 12. სისტემის უსაფრთხოება და კონფიდენციალურობა: ფაიერვოლი, Microsoft Security Essentials, Windows Defender; სისტემის განახლება; უსაფრთხოების ცენტრი; შიფრაცია; BitLocker Drive Encryption. 13. ოპერაციული სისტემის; ფაილებისა და საქაღალდეების სარეზერვო ასლის შექმნა და აღდგენა; Windows Easy Transfer; დაკარგული და დაზიანებული ფაილების აღდგენა სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით. 14. სისტემის მონიტორინგი; პრობლემის აღმოჩენა და აღმოფხვრა: დავალებათა მმართველი, Resource/Reliability/Performance Monitor; Event Viewer, System Configuration; Startup and Recovery; Services; Windows Memory Diagnostic; Troubleshooting; Windows Repair; Safe Mode; Hiren’s Boot CD-ის განხილვა. 15. ქსელის მიმოხილვა; რესურსების გადაცემა ქსელში; ლოკალური (LAN); გლობალური (WAN) და Internet ქსელები; ქსელის კომპონენტები: შუალედური და საბოლოო მოწყობილობები, ქსელური მედია; კაბელების სტანდარტები; ტოპოლოგიები, ქსელის ტიპები, ინტერნტეთან კავშირის ტექნოლოგიები, ქსელური პროტოკოლები და სტანდარტები, სტანდარტიზაციის ორგანიზაციები.ქსელის დაყოფა დონეებად, OSI მოდელი, TCP/IP მოდელი, OSI და TCP/IP მოდელების შედარება, მონაცემთა გადაცემა ქსელში (მონაცემთა ენკაპსულაცია და დეკაპსულაცია, ლოკალურ და დაშორებულ რესურსებზე წვდომა);ფიზიკური დონის პროტოკოლები, ფიზიკური დონის მიზანი, პირველი დონის ფუნდამენტალური პრინციპები, ქსელური მედია საშუალებები: სპილენძის კაბელი, UTP კაბელი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელი, უკაბელო შეერთება;სამონტაჟე ინსტრუმენტები და მათი გამოყენება, ქსელური მოწყობილობების მონტაჟი. 16. არხის დონის პროტოკოლები, არხის დონის მიზანი, არხის დონის ქვედონეები (LLC და MAC), მეორე დონის ფრეიმის სტრუქტურა, მეორე დონის სტანდარტები, მედიაზე წვდომის კონტროლი (ტოპოლოგიები, ფართო ქსელის ტოპოლოგიები, ლოკალური ქსელის ტოპოლოგიები), არხის დონის ფრეიმი (Header, მეორე დონის მისამართი, Trailer), LAN და WAN ფრეიმები, Ethernet ფრეიმი, Point-to-Point (PPP) ფრეიმი, 802.11 უკაბელო ქსელის ფრეიმი.Ethernet-ი, Ethernet-ის პროტოკოლი: Ethenet-ის გამოყენება (LLC და MAC ქვედონეები, MAC ქვედონე, მედიაზე წვდომის კონტროლი, MAC მისამართი, ფრეიმის დამუშავება), Ethernet ფრეიმის ატრიბუტები (Ethernet ენკაპსულაცია, Ethernet ფრეიმის ზომა), Ethernet MAC მისამართი (MAC მისამართი და თექვსმეტობითი კოდი, Unicast, Broadcast და Multicast MAC მისამართები), MAC და IP მისამართები, მისამართების განსაზღვრის პროტოკოლი (ARP, RARP);სვიჩინგი: კომუტატორის MAC მისამართების ცხრილი, Duplex რეჟიმები, Auto-MDIX. 17. ქსელური დონე, ქსელური დონის პროტოკოლები, IP პროტოკოლის მახასიათებლები (Connectionless, Best Effort Delivery, Media Independent, IP ენკაპსულაცია), IPv4 პაკეტი (IPv4 Header, Header Fields, IPv4 ვერსიის შეზღუდვები), IPv6 პაკეტი (IPv6 -ის ენკაპსულაცია, IPv6 Header, Header Fields);მარშრუტიზაცია (Routing): ჰოსტ კომპიუტერის მარშრუტიზაცია (Default Gateway, IPv4 ჰოსტის მარშრუტიზაციის ცხრილი, მარტივი IPv4 და IPv6 ჰოსტის მარშრუტიზაციის ცხრილი), როუტერის მარშრუტიზაციის ცხრილი (IPv4 როუტერის მარშრუტიზაციის ცხრილი, პირდაპირ დაკავშირებული მარშრუტიზაციის ცხრილის ელემენტები, დაშორებული ქსელის მარშრუტიზაციის ცხრილის ელემენტები, Next-Hop მისამართი, მარტივი როუტერის IPv4 მარშრუტიზაციის ცხრილი).ტრანსპორტის დონე, ტრანსპორტის დონის პროტოკოლები: მონაცემთა ტრანსპორტირება (ტრანსპორტის დონის მნიშვნელობა, ტრანსპორტის დონის საიმედოობა, TCP და UDP პროტოკოლები), TCP და UDP პროტოკოლების მიმოხილვა (TCP პროტოკოლის მნიშვნელობა, TCP და UDP პორტების დამისამართება, TCP და UDP პროტოკოლების სეგმენტაცია, TCP კომუნიკაცია, TCP-ის საიმედოობა და ნაკადის კონტროლი, UDP კომუნიკაცია).გამოყენებითი დონე, გამოყენებითი დონის პროტოკოლები (OSI მოდელის გამოყენებითი, სესიისა და პრეზენტაციის დონეები, TCP/IP გამოყენებითი დონის პროტოკოლები), ყველაზე ცნობილი გამოყენებითი დონის პროტოკოლები და სერვისები, IP დამისამართების სერვისების უზრუნველყოფა (DNS, DHCP), ფაილების გაზიარების სერვისების უზრუნველყოფა (FTP, TFTP). 18. IP დამისამართება, IPv4 ქსელის მისამართები (IPv4 მისამართის სტრუქტურა, IPv4 ქვექსელის ნიღაბი, IPv4 Unicast, Broadcast, Multicast მისამართები, IPv4 მისამართების ტიპები), IPv6 ქსელის მისამართები (IPv6 დამისამართება, IPv6 მისამართების ტიპები, IPv6 Unicats მისამართები, IPv6 Multicast მისამართები), კავშირის შემოწმება (ICMP პროტოკოლი, ტესტირება და შემოწმება);IP ქსელების ქვექსელებად დაყოფა, IPv4 ქსელის ქვექსელებად დაყოფა (ქსელის სეგმენტაცია, ქვექსელებად დაყოფის ფორმულა, 4 ქვექსელის შექმნა, 8 ქვექსელის შექმნა, ქვექსელის ნიღაბის განსაზღვრა), დამისამართების სქემა, IPv6 ქსელის ქვექსელებად დაყოფა (ქვექსელებად დაყოფა Subnet ID-ის გამოყენებით, IPv6 ქვექსელის განაწილება, ქვექსელებად დაყოფა Interface ID-ში). 19. მარშრუტიზატორების (Router) აგებულება (პროცესორი, მეხსიერება, შიდა მოწყობილობები, გარე პორტები, LAN და WAN ინტერფეისები, ოპერაციული სისტემა), მარშრუტიზატორის ჩატვირთვა (ჩატვირთვის ფაილები, ჩატვირთვის პროცესი), მარშრუტიზატორის მონტაჟი და კონფიგურაცია. 20. უკაბელო ქსელი (WI-FI), უკაბელო ქსელის მარშრუტიზატორების აგებულება, მისი მონტაჟი და კონფიგურაცია, უსაფრთხოება უკაბელო ქსელებში. 21. ქსელის პრობლემების მოძიება და აღმოფხვრა, ქსელში სამუშაო პროგრამების გამოყენება (Remote Desktop Connection, Remote Assistance, Team Viewer, Net Monitor Employee, Wireshark, Putty და ა.შ). 22.პორტატული მოწყობილობები - ლეპტოპების, ნოუთბუქების აღწერა, ძირითადი კონფიგურაცია, ტექნიკური მომსახურეობა, დიაგნოსტიკა და პრობლემების აღმოფხვრა;მობილური მოწყობილობები - ოპერაციული სისტემები, ძირითადი კონფიგურაცია, ტექნიკური უსაფრთხოება და პროგრამული აღდგენა. 23. პრინტერები და სკანერები - ყველა საჭირო პროცედურის მიმოხილვა, რომელიც დაკავშირებულია პრინტერებისა და სკანერების გამოყენებასთან. 24. უსაფრთხოება - უსაფრთხოების მნიშვნელობა, ძირითადი საფრთხეების აღწერა და უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავება;გავრცელებული ვირუსების და მათგან თავდაცვის გზების განხილვა, ანტივირუსული პროგრამების ინსტალაცია/კონფიგურაცია;სხვა დამაზიანებელ პროგრამებთან საბრძოლველად სხვადასხვა უტილიტების გამოყენება;უსაფრთხოების შესამოწმებელი უტილიტები; ტესტირება და მონიტორინგი. 25. ქსელის უსაფრთხოების დაცვა (ქსელური მოწყობილობების დაცვის ღონისძიებები, ქსელური საფრთხეების კატეგორიები, ფიზიკური უსაფრთხოება, უსაფრთხოების სისუსტეები), ქსელური შეტევების სახეები მათგან თავდაცვის გზები, მოწყობილობების დაცვა;უსაფრთხოების წესების შემუშავება. უსაფრთხოების კომპონენტების არჩევა საჭიროების ნიადაგზე, უსაფრთხოების ხერხები.სისტემის უსაფრთხოება და კონფიდენციალურობა: Windows Update, firewall-ის ტიპები;პერსონალური ფაიერვოლის კონფიგურირება (Windows Firewall, WFAS);ვირტუალური დაცული ქსელების (VPN) ტექნოლოგიის საფუძვლები. 26. MS Office ფაილების უსაფრთხოება და წვდომის კონტროლის განსაზღვრა. 27. სერტიფიკატები. ციფრული სერტიფიკატების განხილვა და მათი მართვა;ფაილებზე ელექტრონული ხელმოწერის განხორციელება, დაშიფრული ელექტრონული წერილების გაგზავნა. 28. მონაცემთა სარეზერვო ასლის შექმნა/აღდგენა Acronis პროგრამის საშუალებით;ოპერაციული სისტემის სარეზერვო ასლის შექმნა და მისი აღდგენა Acronis პროგრამით;მყარი დისკის კლონირება. 29. კომუნიკაციისთვის საჭირო უნარები - პროფესიონალური უნარებისა და საკომუნიკაციო ტექნიკის აღწერა.დიაგნოსტიკა და პრობლემის გადაწყვეტა - კომპიუტერის ოპერაციული სისტემების, პორტატული კომპიუტერების, პრინტერებისა და სკანერების, ქსელისა და უსაფრთხოების პრობლემების აღმოჩენა და მათი გადაწყვეტის გზების განხილვა. 30. სასერტიფიკაციო გამოცდა. სწავლება მიმდინარეობს როგორც ჯგუფურად, ისე ინდივიდუალურად; მსმენელები უზრუნველყოფილნი იქნებიან საჭირო მეთოდური ლიტერატურით; კურსის დასრულების შემდეგ, ტესტირების საფუძველზე გაიცემა ორმაგი სერტიფიკატი (პირველი - კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემიის მიერ, მეორე - Cisco IT Essentials ინგლისურენოვანი) და რეკომენდაცია დასაქმებისთვის; ვებ-გვერდი:ctaedu.ge facebook:Computer Technologies Academy ctaedu.ge@gmail.com აღმაშენებლის 172

საკონტაქტო ტელეფონი: 593 00 06 84

kompiuteruli sistemebi da qselebi

sastsavlo kursis mizani kursi gankutvnilia mattvis, visaც surs damoukideblad gadachras kompiuteruli problemebi: (remonti, atskoba, diagnostika, monaცemebis gadzliereba); sastsavlo kursis mizania studentebs sheastsavlos operaცiuli sistemis struqtura da funqცiebi, sheistsavlon operaცiuli sistema Windows 7/8.1, shedzlon operaცiuli sistemis instalaცia, gamartva, administrireba, sistemastan mushaobis proცesshi sheqmnili problemis gastsoreba, usafrtkhoebis uzrunvelkofa; kursi aseve gankutvnilia mattvis, visaც surs sheistsavlos qselis fundamentaluri prinცipebi, qselis dagegmva, ageba da montazhi; samontazhe instrumentebi da mati gamokeneba, qseluri motskobilobebis gamokeneba, qseluri protokolebi, qseluri topologiebi da misi arqiteqtura; qselis OSI da TCP/IP modelebi da damisamarteba; usafrtkhoebis safudzvlebi, tsvdomis kontrolis meqanizmebi da Firewall-is tipebi, konfiguraცia da martva, VPN teqnologiis safudzvlebi; qselshi tsarmoshobili problemis modzieba da aghmofkhvra; ukabelo qselis montazhi da usafrtkhoeba; qveqselebad dakofa (Subnetting); kabeluri da ukabelo marshrutizatorebis konfiguraცia da montazhi; qselshi samushao programebis gamokeneba; mცire da sashualo zomis qselis ageba da administrireba. sastsavlo kursis mizania msmeneli gaeცnos informaცiuli usafrtkhoebis zogad ცnebebs, usafrtkhoebis uzrunvelkofisa da daცvis problemebs. sheistsavlos mati gadatskvetis gzebi da sashualebebi. sastsavlo kursis programa: 1 .informaცiis ცneba, informaცiis sakheebi, informaცiis sazomi erteulebi; orobiti sistema; sistemuri blokis (CASE); kvebis blokis (PSU); sistemuri platis (Motherboard) arqiteqtura; tipebi; formfaqtorebi; chipseti; sistemuri resursebi da mati danishnuleba; ცentraluri proცesori (CPU); misi makhasiateblebi; proცesoris praqtikuli gankhilva; 2. mudmivi mekhsierebis motskobilobis tipebi; operatiuli mekhsierebis tipebi; mekhsierebis modulebi; qeshmekhsiereba; mekhsierebis sheცdomebi; mkari diskis (HDD); CD/DVD/Flash motskobilobebis teoriuli da praqtikuli gankhilva; damgroveblebis interfeisis tipebi; failuri sistemebis (FAT, NTFS, exFAT) mimokhilva; 3. video adapteris (Video card); monitoris tipebi da mati makhasiateblebi; qselis adapteris; audioadapteris; gamagrilebeli sistemebis (Cooler) teoriuli da praqtikuli mimokhilva; gafartoebis slotebis da portebis gankhilva; portebi da kabelebi; 4. usafrtkhoebis daცva laboratoriuli proცedurebis dros da khelsatskoebis stsori gamokeneba; kompiuteris dashla/atskoba; BIOS-is teoriuli da praqtikuli gankhilva; parametrebis konfiguraცia; 5. profilaqtikuri ghonisdziebebis dziritadi miznebisa da tsesebis gankhilva; problemis aghmofkhvris proცesebi; kompiuteris motskobilobebis diagnostika; testireba; problemis aghmofkhvra; 6. virtualuri manqanis (Vmware Workstation, Virtualbox) instalaცia/konfiguraცia; Windows 7/8.1-is instalaცia; Windows Upgrade; Windows 7/8.1-is chamtvirtavi fleshis sheqmna; Personalize, Display; Taskbar and Start Menu; Notification Area Icons; Power Options, Aero (Peek, Snap, Shake); Start menius programebi; 7. failebtan da saqaghaldeebtan mushaoba; Folder Options; programa Windows Explorer; dzebnis parametrebis momartva; Indexing Options; Sync Center; informaცiis diskze-fleshze chatsera/gadatsera; Recycle Bin da misi parametrebis momartva; martvis paneli: Device Manager; Device and Printers; Sound; Programs and Features; AutoPlay; Default Programs; Compatibility Options; Region and Language; Fonts, Keyboard; Mouse; Date and Time; Ease of Access Center; 8. mkari diskis dakofa; daformateba; ganuleba; sistemis optimizaცia: Disk Cleanup, defragmentaცia, Check Disk, Performance Options, System Configuration, ReadyBoost; Disk Quota, mushaoba virtualur mkar disktan (VHD); reestris (Registry) struqturis gaცnoba da zogierti parametris sheცvla, Command Prompt-tan mushaoba, Windows PowerShell/ISE. 9. qselis adapteris instalaცia da konfiguraცia; qselis programuli konfiguraცia; misamartebis danishvna (IPv4, IPv6), alternatiuli misamartebis danishvna, DNS klientis konfiguraცia, DHCP-serveris konfiguraცia, kavshiris shemotsmeba; akhali sheertebis sheqmna (kabeluri da ukabelo), Internet Options, Internet Explorer; 10. qselshi mushaobis organizeba (Homegroup, Workgroup, Domain); resursebis gaziareba - Sharing, resursebze tsvdomis uflebebis gansazghvra (Security); Network and Sharing Center; qseluri printeris instalaცia da misi parametrebis momartva, Map Network Drive; 11. momkhmareblis saaghriცkhvo chanatseris sheqmna/parametrebis momartva; sakontrolo shetkobinebebis gankhilva; mshoblis kontroli; User Account Control Settings, Local Security Policy, Local Computer Policy. 12. sistemis usafrtkhoeba da konfidenცialuroba: faiervoli, Microsoft Security Essentials, Windows Defender; sistemis ganakhleba; usafrtkhoebis ცentri; shifraცia; BitLocker Drive Encryption. 13. operaცiuli sistemis; failebisa da saqaghaldeebis sarezervo aslis sheqmna da aghdgena; Windows Easy Transfer; dakarguli da dazianebuli failebis aghdgena skhvadaskhva programuli uzrunvelkofis gamokenebit. 14. sistemis monitoringi; problemis aghmochena da aghmofkhvra: davalebata mmartveli, Resource/Reliability/Performance Monitor; Event Viewer, System Configuration; Startup and Recovery; Services; Windows Memory Diagnostic; Troubleshooting; Windows Repair; Safe Mode; Hiren’s Boot CD-is gankhilva. 15. qselis mimokhilva; resursebis gadaცema qselshi; lokaluri (LAN); globaluri (WAN) da Internet qselebi; qselis komponentebi: shualeduri da saboloo motskobilobebi, qseluri media; kabelebis standartebi; topologiebi, qselis tipebi, interntetan kavshiris teqnologiebi, qseluri protokolebi da standartebi, standartizaცiis organizaცiebi.qselis dakofa doneebad, OSI modeli, TCP/IP modeli, OSI da TCP/IP modelebis shedareba, monaცemta gadaცema qselshi (monaცemta enkapsulaცia da dekapsulaცia, lokalur da dashorebul resursebze tsvdoma);fizikuri donis protokolebi, fizikuri donis mizani, pirveli donis fundamentaluri prinცipebi, qseluri media sashualebebi: spilendzis kabeli, UTP kabeli, optikur-bochkovani kabeli, ukabelo sheerteba;samontazhe instrumentebi da mati gamokeneba, qseluri motskobilobebis montazhi. 16. arkhis donis protokolebi, arkhis donis mizani, arkhis donis qvedoneebi (LLC da MAC), meore donis freimis struqtura, meore donis standartebi, mediaze tsvdomis kontroli (topologiebi, farto qselis topologiebi, lokaluri qselis topologiebi), arkhis donis freimi (Header, meore donis misamarti, Trailer), LAN da WAN freimebi, Ethernet freimi, Point-to-Point (PPP) freimi, 802.11 ukabelo qselis freimi.Ethernet-i, Ethernet-is protokoli: Ethenet-is gamokeneba (LLC da MAC qvedoneebi, MAC qvedone, mediaze tsvdomis kontroli, MAC misamarti, freimis damushaveba), Ethernet freimis atributebi (Ethernet enkapsulaცia, Ethernet freimis zoma), Ethernet MAC misamarti (MAC misamarti da teqvsmetobiti kodi, Unicast, Broadcast da Multicast MAC misamartebi), MAC da IP misamartebi, misamartebis gansazghvris protokoli (ARP, RARP);svichingi: komutatoris MAC misamartebis ცkhrili, Duplex rezhimebi, Auto-MDIX. 17. qseluri done, qseluri donis protokolebi, IP protokolis makhasiateblebi (Connectionless, Best Effort Delivery, Media Independent, IP enkapsulaცia), IPv4 paketi (IPv4 Header, Header Fields, IPv4 versiis shezghudvebi), IPv6 paketi (IPv6 -is enkapsulaცia, IPv6 Header, Header Fields);marshrutizaცia (Routing): khost kompiuteris marshrutizaცia (Default Gateway, IPv4 khostis marshrutizaცiis ცkhrili, martivi IPv4 da IPv6 khostis marshrutizaცiis ცkhrili), routeris marshrutizaცiis ცkhrili (IPv4 routeris marshrutizaცiis ცkhrili, pirdapir dakavshirebuli marshrutizaცiis ცkhrilis elementebi, dashorebuli qselis marshrutizaცiis ცkhrilis elementebi, Next-Hop misamarti, martivi routeris IPv4 marshrutizaცiis ცkhrili).transportis done, transportis donis protokolebi: monaცemta transportireba (transportis donis mnishvneloba, transportis donis saimedooba, TCP da UDP protokolebi), TCP da UDP protokolebis mimokhilva (TCP protokolis mnishvneloba, TCP da UDP portebis damisamarteba, TCP da UDP protokolebis segmentaცia, TCP komunikaცia, TCP-is saimedooba da nakadis kontroli, UDP komunikaცia).gamokenebiti done, gamokenebiti donis protokolebi (OSI modelis gamokenebiti, sesiisa da prezentaცiis doneebi, TCP/IP gamokenebiti donis protokolebi), kvelaze ცnobili gamokenebiti donis protokolebi da servisebi, IP damisamartebis servisebis uzrunvelkofa (DNS, DHCP), failebis gaziarebis servisebis uzrunvelkofa (FTP, TFTP). 18. IP damisamarteba, IPv4 qselis misamartebi (IPv4 misamartis struqtura, IPv4 qveqselis nighabi, IPv4 Unicast, Broadcast, Multicast misamartebi, IPv4 misamartebis tipebi), IPv6 qselis misamartebi (IPv6 damisamarteba, IPv6 misamartebis tipebi, IPv6 Unicats misamartebi, IPv6 Multicast misamartebi), kavshiris shemotsmeba (ICMP protokoli, testireba da shemotsmeba);IP qselebis qveqselebad dakofa, IPv4 qselis qveqselebad dakofa (qselis segmentaცia, qveqselebad dakofis formula, 4 qveqselis sheqmna, 8 qveqselis sheqmna, qveqselis nighabis gansazghvra), damisamartebis sqema, IPv6 qselis qveqselebad dakofa (qveqselebad dakofa Subnet ID-is gamokenebit, IPv6 qveqselis ganatsileba, qveqselebad dakofa Interface ID-shi). 19. marshrutizatorebis (Router) agebuleba (proცesori, mekhsiereba, shida motskobilobebi, gare portebi, LAN da WAN interfeisebi, operaცiuli sistema), marshrutizatoris chatvirtva (chatvirtvis failebi, chatvirtvis proცesi), marshrutizatoris montazhi da konfiguraცia. 20. ukabelo qseli (WI-FI), ukabelo qselis marshrutizatorebis agebuleba, misi montazhi da konfiguraცia, usafrtkhoeba ukabelo qselebshi. 21. qselis problemebis modzieba da aghmofkhvra, qselshi samushao programebis gamokeneba (Remote Desktop Connection, Remote Assistance, Team Viewer, Net Monitor Employee, Wireshark, Putty da a.sh). 22.portatuli motskobilobebi - leptopebis, noutbuqebis aghtsera, dziritadi konfiguraცia, teqnikuri momsakhureoba, diagnostika da problemebis aghmofkhvra;mobiluri motskobilobebi - operaცiuli sistemebi, dziritadi konfiguraცia, teqnikuri usafrtkhoeba da programuli aghdgena. 23. printerebi da skanerebi - kvela sachiro proცeduris mimokhilva, romeliც dakavshirebulia printerebisa da skanerebis gamokenebastan. 24. usafrtkhoeba - usafrtkhoebis mnishvneloba, dziritadi safrtkheebis aghtsera da usafrtkhoebis politikis shemushaveba;gavrცelebuli virusebis da matgan tavdaცvis gzebis gankhilva, antivirusuli programebis instalaცia/konfiguraცia;skhva damazianebel programebtan sabrdzolvelad skhvadaskhva utilitebis gamokeneba;usafrtkhoebis shesamotsmebeli utilitebi; testireba da monitoringi. 25. qselis usafrtkhoebis daცva (qseluri motskobilobebis daცvis ghonisdziebebi, qseluri safrtkheebis kategoriebi, fizikuri usafrtkhoeba, usafrtkhoebis sisusteebi), qseluri shetevebis sakheebi matgan tavdaცvis gzebi, motskobilobebis daცva;usafrtkhoebis tsesebis shemushaveba. usafrtkhoebis komponentebis archeva sachiroebis niadagze, usafrtkhoebis kherkhebi.sistemis usafrtkhoeba da konfidenცialuroba: Windows Update, firewall-is tipebi;personaluri faiervolis konfigurireba (Windows Firewall, WFAS);virtualuri daცuli qselebis (VPN) teqnologiis safudzvlebi. 26. MS Office failebis usafrtkhoeba da tsvdomis kontrolis gansazghvra. 27. sertifikatebi. ცifruli sertifikatebis gankhilva da mati martva;failebze eleqtronuli khelmotseris gankhorცieleba, dashifruli eleqtronuli tserilebis gagzavna. 28. monaცemta sarezervo aslis sheqmna/aghdgena Acronis programis sashualebit;operaცiuli sistemis sarezervo aslis sheqmna da misi aghdgena Acronis programit;mkari diskis klonireba. 29. komunikaცiistvis sachiro unarebi - profesionaluri unarebisa da sakomunikaცio teqnikis aghtsera.diagnostika da problemis gadatskveta - kompiuteris operaცiuli sistemebis, portatuli kompiuterebis, printerebisa da skanerebis, qselisa da usafrtkhoebis problemebis aghmochena da mati gadatskvetis gzebis gankhilva. 30. sasertifikaცio gamoცda. stsavleba mimdinareobs rogorც jgufurad, ise individualurad; msmenelebi uzrunvelkofilni iqnebian sachiro metoduri literaturit; kursis dasrulebis shemdeg, testirebis safudzvelze gaiცema ormagi sertifikati (pirveli - kompiuteruli teqnologiebis akademiis mier, meore - Cisco IT Essentials inglisurenovani) da rekomendaცia dasaqmebistvis; veb-gverdi:ctaedu.ge facebook:Computer Technologies Academy ctaedu.ge@gmail.com aghmasheneblis 172

Contact phone: 593 00 06 84