კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია აცხადებს მიღებას IT ქსელის სასწავლო კურსზე.

კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია აცხადებს მიღებას IT ქსელის სასწავლო კურსზე. კურსის ხანგრძლივობა: 2 თვე; სალექციო დღეები: კვირაში 3 დღე ლექციების ხანგრძლივობა: 2 საათიანი ლექცია; სწავლის ღირებულება: 250 ლარი; გაიცემა სამი სერტიფიკატი: · CTA IT network · CISCO CCNA - Introduction to Networks · CISCO CCNA Routing and Switching Essentials ინფორმაცია: • კურსის განმავლობაში მსმენელები შეასრულებენ უამრავ პრაქტიკულ დავალებებს, რაც მათ გაუადვილებთ თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში რეალიზებას; • მსმენელები ქსელის პრაქტიკულ დავალებებს შეასრულებენCisco-ს, და TP-Link-ის მარშრუტიზატორებთან (Router) და კომუტატორებთან(Switch); • მსმენელები უზრუნველყოფილნი იქნებიან ყველა საჭირო ტექნიკური თუ პროგრამული უზრუნველყოფით; • დავალებები და პრაქტიკული სამუშაოები აგებულია მცირე და საშუალო ზომის ქსელებში გამოყენებულ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებით; • მოხდება ტოპოლოგიების აწყობა, Cisco-ს, და TP-Link-ის მარშრუტიზატორების ინსტალაცია კონფიგურაცია, უსაფრთხოებების ჩართვა და ა.შ; • მაღალი შეფასებების მქონე მსმენელს ექნება საშუალება ამავე აკადემიაში გაიაროს კიბერუსაფრთხოების სასწავლო კურსი სრულიად უფასოდ; • კურსი რეკომენდებულია როგორც დამწყები, ისე ამ სფეროში მომუშავე პირებისთვის; • კურსს გაუძღვებაCisco-ს სერტიფიცირებული ინსტრუქტორი. • ქსელის მიმოხილვა, რესურსების გადაცემა ქსელში; LAN, WAN დაInternet ქსელები; ქსელური მედია, კაბელები, ტოპოლოგიები, ქსელური პროტოკოლები და სტანდარტები; • ქსელის დაყოფა დონეებად, OSI მოდელი, TCP/IP მოდელი; • ქსელური მედია საშუალებები: სპილენძის კაბელი, UTP კაბელი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელი, უკაბელო შეერთება; • სამონტაჟე ინსტრუმენტები (Crimping Tool,) და მათი გამოყენება; • არხის დონის პროტოკოლები, არხის დონის ფრეიმი; Ethernet-ი, MAC მისამართი, ფრეიმის დამუშავება; • ქსელური დონე, პროტოკოლები, IP პროტოკოლის მახასიათებლები, IPv4 პაკეტი; • IPv6 პაკეტი(IPv6 -ის ენკაპსულაცია, IPv6 Header, Header Fields); • მარშრუტიზაცია (Routing): Default Gateway, IPv4 და IPv6 ჰოსტის მარშრუტიზაციის ცხრილი; • როუტერის მარშრუტიზაციის ცხრილი (IPv4 როუტერის მარშრუტიზაციის ცხრილი); • IPv4 მისამართის სტრუქტურა, IPv4 ქვექსელის ნიღაბი, IPv4 მისამართების ტიპები; • ქსელის კონფიგურაციაWindows/linux სისტემაში; IPv6 დამისამართება, IPv6 მისამართების ტიპები, IPv6 Unicast, Multicast მისამართები; • IPv4 და IPv6 ქსელების ქვექსელებად დაყოფა; • ტრანსპორტის დონე (Transport Layer), TCP და UDP პროტოკოლების მიმოხილვა; • გამოყენებითი დონე, გამოყენებითი დონის პროტოკოლები(DNS, DHCP, SMTP, POP, IMAP); • მარშრუტიზატორების (Router) აგებულება, გარე პორტები, LAN და WAN ინტერფეისები, ოპერაციული სისტემა; • Cisco მარშრუტიზატორის და კომუტატორის კონფიგურაცია, ინტერფეისების კონფიგურაცია; ვებ-გვერდი:ctaedu.ge facebook: Computer Technologies Academy ელ-ფოსტა: ctaedu.ge@gmail.com აღმაშენებლის 172

საკონტაქტო ტელეფონი: 593 00 06 84

kompiuteruli teqnologiebis akademia aცkhadebs mighebas IT qselis sastsavlo kursze.

kompiuteruli teqnologiebis akademia aცkhadebs mighebas IT qselis sastsavlo kursze. kursis khangrdzlivoba: 2 tve; saleqცio dgheebi: kvirashi 3 dghe leqცiebis khangrdzlivoba: 2 saatiani leqცia; stsavlis ghirebuleba: 250 lari; gaiცema sami sertifikati: · CTA IT network · CISCO CCNA - Introduction to Networks · CISCO CCNA Routing and Switching Essentials informaცia: • kursis ganmavlobashi msmenelebi sheasruleben uamrav praqtikul davalebebs, raც mat gauadvilebt teoriuli ცodnis praqtikashi realizebas; • msmenelebi qselis praqtikul davalebebs sheasrulebenCisco-s, da TP-Link-is marshrutizatorebtan (Router) da komutatorebtan(Switch); • msmenelebi uzrunvelkofilni iqnebian kvela sachiro teqnikuri tu programuli uzrunvelkofit; • davalebebi da praqtikuli samushaoebi agebulia mცire da sashualo zomis qselebshi gamokenebul teqnologiebze dafudznebit; • mokhdeba topologiebis atskoba, Cisco-s, da TP-Link-is marshrutizatorebis instalaცia konfiguraცia, usafrtkhoebebis chartva da a.sh; • maghali shefasebebis mqone msmenels eqneba sashualeba amave akademiashi gaiaros kiberusafrtkhoebis sastsavlo kursi sruliad ufasod; • kursi rekomendebulia rogorც damtskebi, ise am sferoshi momushave pirebistvis; • kurss gaudzghvebaCisco-s sertifiცirebuli instruqtori. • qselis mimokhilva, resursebis gadaცema qselshi; LAN, WAN daInternet qselebi; qseluri media, kabelebi, topologiebi, qseluri protokolebi da standartebi; • qselis dakofa doneebad, OSI modeli, TCP/IP modeli; • qseluri media sashualebebi: spilendzis kabeli, UTP kabeli, optikur-bochkovani kabeli, ukabelo sheerteba; • samontazhe instrumentebi (Crimping Tool,) da mati gamokeneba; • arkhis donis protokolebi, arkhis donis freimi; Ethernet-i, MAC misamarti, freimis damushaveba; • qseluri done, protokolebi, IP protokolis makhasiateblebi, IPv4 paketi; • IPv6 paketi(IPv6 -is enkapsulaცia, IPv6 Header, Header Fields); • marshrutizaცia (Routing): Default Gateway, IPv4 da IPv6 khostis marshrutizaცiis ცkhrili; • routeris marshrutizaცiis ცkhrili (IPv4 routeris marshrutizaცiis ცkhrili); • IPv4 misamartis struqtura, IPv4 qveqselis nighabi, IPv4 misamartebis tipebi; • qselis konfiguraცiaWindows/linux sistemashi; IPv6 damisamarteba, IPv6 misamartebis tipebi, IPv6 Unicast, Multicast misamartebi; • IPv4 da IPv6 qselebis qveqselebad dakofa; • transportis done (Transport Layer), TCP da UDP protokolebis mimokhilva; • gamokenebiti done, gamokenebiti donis protokolebi(DNS, DHCP, SMTP, POP, IMAP); • marshrutizatorebis (Router) agebuleba, gare portebi, LAN da WAN interfeisebi, operaცiuli sistema; • Cisco marshrutizatoris da komutatoris konfiguraცia, interfeisebis konfiguraცia; veb-gverdi:ctaedu.ge facebook: Computer Technologies Academy el-fosta: ctaedu.ge@gmail.com aghmasheneblis 172

Contact phone: 593 00 06 84