პროფესიონალური დასუფტავება

გთავაზობთ გენერალურ დასუფთავებას,რემონტის შემდგომი დასუფტავებას, ვიტრაჟების წმენდას, აგარაკების და ეზოს დასუფთავებას, იატაკების და რბილი ავეჯის ქიმიურ წმენდას. ჩვენ გთვაზობთ როგორ ერთჯერად ასევე რეგულარულ მომსახურებას. ვიყენებთ სერტიფიცირებულ საწმენდ საშუ

კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია აცხადებს მიღებას IT ქსელის სასწავლო კურსზე.

კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია აცხადებს მიღებას IT ქსელის სასწავლო კურსზე. კურსის ხანგრძლივობა: 2 თვე; სალექციო დღეები: კვირაში 3 დღე ლექციების ხანგრძლივობა: 2 საათიანი ლექცია; სწავლის ღირებულება: 250 ლარი; გაიცემა სამი სერტიფიკატი: · CTA IT network · CISCO CCNA - Introduction to Networks · CISCO CCNA Routing and Switching Essentials ინფორმაცია: • კურსის განმავლობაში მსმენელები შეასრულებენ უამრავ პრაქტიკულ დავალებებს, რაც მათ გაუადვილებთ თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში რეალიზებას; • მსმენელები ქსელის პრაქტიკულ დავალებებს შეასრულებენCisco-ს, და TP-Link-ის მარშრუტიზატორებთან (Router) და კომუტატორებთან(Switch); • მსმენელები უზრუნველყოფილნი იქნებიან ყველა საჭირო ტექნიკური თუ პროგრამული უზრუნველყოფით; • დავალებები და პრაქტიკული სამუშაოები აგებულია მცირე და საშუალო ზომის ქსელებში გამოყენებულ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებით; • მოხდება ტოპოლოგიების აწყობა, Cisco-ს, და TP-Link-ის მარშრუტიზატორების ინსტალაცია კონფიგურაცია, უსაფრთხოებების ჩართვა და ა.შ; • მაღალი შეფასებების მქონე მსმენელს ექნება საშუალება ამავე აკადემიაში გაიაროს კიბერუსაფრთხოების სასწავლო კურსი სრულიად უფასოდ; • კურსი რეკომენდებულია როგორც დამწყები, ისე ამ სფეროში მომუშავე პირებისთვის; • კურსს გაუძღვებაCisco-ს სერტიფიცირებული ინსტრუქტორი. • ქსელის მიმოხილვა, რესურსების გადაცემა ქსელში; LAN, WAN დაInternet ქსელები; ქსელური მედია, კაბელები, ტოპოლოგიები, ქსელური პროტოკოლები და სტანდარტები; • ქსელის დაყოფა დონეებად, OSI მოდელი, TCP/IP მოდელი; • ქსელური მედია საშუალებები: სპილენძის კაბელი, UTP კაბელი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელი, უკაბელო შეერთება; • სამონტაჟე ინსტრუმენტები (Crimping Tool,) და მათი გამოყენება; • არხის დონის პროტოკოლები, არხის დონის ფრეიმი; Ethernet-ი, MAC მისამართი, ფრეიმის დამუშავება; • ქსელური დონე, პროტოკოლები, IP პროტოკოლის მახასიათებლები, IPv4 პაკეტი; • IPv6 პაკეტი(IPv6 -ის ენკაპსულაცია, IPv6 Header, Header Fields); • მარშრუტიზაცია (Routing): Default Gateway, IPv4 და IPv6 ჰოსტის მარშრუტიზაციის ცხრილი; • როუტერის მარშრუტიზაციის ცხრილი (IPv4 როუტერის მარშრუტიზაციის ცხრილი); • IPv4 მისამართის სტრუქტურა, IPv4 ქვექსელის ნიღაბი, IPv4 მისამართების ტიპები; • ქსელის კონფიგურაციაWindows/linux სისტემაში; IPv6 დამისამართება, IPv6 მისამართების ტიპები, IPv6 Unicast, Multicast მისამართები; • IPv4 და IPv6 ქსელების ქვექსელებად დაყოფა; • ტრანსპორტის დონე (Transport Layer), TCP და UDP პროტოკოლების მიმოხილვა; • გამოყენებითი დონე, გამოყენებითი დონის პროტოკოლები(DNS, DHCP, SMTP, POP, IMAP); • მარშრუტიზატორების (Router) აგებულება, გარე პორტები, LAN და WAN ინტერფეისები, ოპერაციული სისტემა; • Cisco მარშრუტიზატორის და კომუტატორის კონფიგურაცია, ინტერფეისების კონფიგურაცია; ვებ-გვერდი:ctaedu.ge facebook: Computer Technologies Academy ელ-ფოსტა: ctaedu.ge@gmail.com აღმაშენებლის 172

საკონტაქტო ტელეფონი: 593 00 06 84

kompiuteruli teqnologiebis akademia aცkhadebs mighebas IT qselis sastsavlo kursze.

kompiuteruli teqnologiebis akademia aცkhadebs mighebas IT qselis sastsavlo kursze. kursis khangrdzlivoba: 2 tve; saleqცio dgheebi: kvirashi 3 dghe leqცiebis khangrdzlivoba: 2 saatiani leqცia; stsavlis ghirebuleba: 250 lari; gaiცema sami sertifikati: · CTA IT network · CISCO CCNA - Introduction to Networks · CISCO CCNA Routing and Switching Essentials informaცia: • kursis ganmavlobashi msmenelebi sheasruleben uamrav praqtikul davalebebs, raც mat gauadvilebt teoriuli ცodnis praqtikashi realizebas; • msmenelebi qselis praqtikul davalebebs sheasrulebenCisco-s, da TP-Link-is marshrutizatorebtan (Router) da komutatorebtan(Switch); • msmenelebi uzrunvelkofilni iqnebian kvela sachiro teqnikuri tu programuli uzrunvelkofit; • davalebebi da praqtikuli samushaoebi agebulia mცire da sashualo zomis qselebshi gamokenebul teqnologiebze dafudznebit; • mokhdeba topologiebis atskoba, Cisco-s, da TP-Link-is marshrutizatorebis instalaცia konfiguraცia, usafrtkhoebebis chartva da a.sh; • maghali shefasebebis mqone msmenels eqneba sashualeba amave akademiashi gaiaros kiberusafrtkhoebis sastsavlo kursi sruliad ufasod; • kursi rekomendebulia rogorც damtskebi, ise am sferoshi momushave pirebistvis; • kurss gaudzghvebaCisco-s sertifiცirebuli instruqtori. • qselis mimokhilva, resursebis gadaცema qselshi; LAN, WAN daInternet qselebi; qseluri media, kabelebi, topologiebi, qseluri protokolebi da standartebi; • qselis dakofa doneebad, OSI modeli, TCP/IP modeli; • qseluri media sashualebebi: spilendzis kabeli, UTP kabeli, optikur-bochkovani kabeli, ukabelo sheerteba; • samontazhe instrumentebi (Crimping Tool,) da mati gamokeneba; • arkhis donis protokolebi, arkhis donis freimi; Ethernet-i, MAC misamarti, freimis damushaveba; • qseluri done, protokolebi, IP protokolis makhasiateblebi, IPv4 paketi; • IPv6 paketi(IPv6 -is enkapsulaცia, IPv6 Header, Header Fields); • marshrutizaცia (Routing): Default Gateway, IPv4 da IPv6 khostis marshrutizaცiis ცkhrili; • routeris marshrutizaცiis ცkhrili (IPv4 routeris marshrutizaცiis ცkhrili); • IPv4 misamartis struqtura, IPv4 qveqselis nighabi, IPv4 misamartebis tipebi; • qselis konfiguraცiaWindows/linux sistemashi; IPv6 damisamarteba, IPv6 misamartebis tipebi, IPv6 Unicast, Multicast misamartebi; • IPv4 da IPv6 qselebis qveqselebad dakofa; • transportis done (Transport Layer), TCP da UDP protokolebis mimokhilva; • gamokenebiti done, gamokenebiti donis protokolebi(DNS, DHCP, SMTP, POP, IMAP); • marshrutizatorebis (Router) agebuleba, gare portebi, LAN da WAN interfeisebi, operaცiuli sistema; • Cisco marshrutizatoris da komutatoris konfiguraცia, interfeisebis konfiguraცia; veb-gverdi:ctaedu.ge facebook: Computer Technologies Academy el-fosta: ctaedu.ge@gmail.com aghmasheneblis 172

Contact phone: 593 00 06 84