ჭრა-კერვის კურსები

ყურადღება! დაიწყო საბუთების მიღება, ჭრა-კერვს კურსებზე. (დასაქმების პერსპექტივით) საბუთების მიღება ყოველ დღე 10 სთ-17 სთ. შესაძლებელია ონლაინ განაცხადის მიღებაც..https://www.facebook.com/ჭრა-კერვის-კურსები-1984867908541…/…( ✍️კურსის ხანგრძლივობა -3-6 სასწავლო თვე. 📆თვეში გადასახადი შეადგენს--200 ლარს სასწავლო პროგრამაში შედის: ☑️გამოჭრისა და კერვის ტექნოლოგია, კონსტრუირება, მოდელირება და დიზაინი!კურსი ითვალისწინებს თეორიისა და პრაქტიკის ერთობლიობას, რაც გულისხმობს ჭრა-კერვის პროფესიონალურ დონეზე დაუფლებას.(თარგების შედგენა, მოდელირება, გამოჭრა, დეტალების დამუშავება და ნაწარმის დასრულება). ☑️ჯგუფი შედგება-4 მოსწავლისგან. 📆ინდივიდუალური სწავლების გადასახადი თვეში შეადგენს- 250 ლარს. ასევე გაიცემა სერთიფიკატი ქართულ,რუსულ და ინგლისურ ენებზე. ადმინისტრაცია

საკონტაქტო ტელეფონი: 599 78 73 49

chra-kervis kursebi

kuradgheba! daitsko sabutebis migheba, chra-kervs kursebze. (dasaqmebis perspeqtivit) sabutebis migheba kovel dghe 10 st-17 st. shesadzlebelia onlain ganaცkhadis mighebaც..https://www.facebook.com/chra-kervis-kursebi-1984867908541…/…( ✍️kursis khangrdzlivoba -3-6 sastsavlo tve. 📆tveshi gadasakhadi sheadgens--200 lars sastsavlo programashi shedis: ☑️gamochrisa da kervis teqnologia, konstruireba, modelireba da dizaini!kursi itvalistsinebs teoriisa da praqtikis ertobliobas, raც guliskhmobs chra-kervis profesionalur doneze dauflebas.(targebis shedgena, modelireba, gamochra, detalebis damushaveba da natsarmis dasruleba). ☑️jgufi shedgeba-4 mostsavlisgan. 📆individualuri stsavlebis gadasakhadi tveshi sheadgens- 250 lars. aseve gaiცema sertifikati qartul,rusul da inglisur enebze. administraცia

Contact phone: 599 78 73 49