ავტოკადის შემსწავლელი კურსი

სასწავლო ცენტრი „ქართული გენი“ გთავაზობთ AutoCAD-ის სასწავლო კურსებს. AutoCAD წარმოადგენს ყველაზე პოპულარულ პროგრამას, რომელიც განკუთვნილია ავტომატიზირებული პროექტირებისათვის. იგი აღიარებულია საუკეთესო პროდუქტად თავის კონკურენტ პროგრამებს შორის. მას იყენებენ მსოფლიოს მასშტაბით უამრავი ინჟინერი, საბაზო გრაფიკულ პლათფორმად მანქანათმშენებლობის დარგში, არქიტექტურისათვის, მშენებლობისათვის, გეოდეზიის დარგში, საინჟინრო ანალიზის დარგში და სხვა. AutoCAD-ის შემქმნელებმა დაუთმეს განსაკუთრებული ყურადღება, ნახაზების შექმნისას მუშობის წარმადობის გაზდას. პროგრამის აქტუალური ვერსია შეიცავს მრავალ ახალ შესაძლებლობებს (მაგალითად, ზედაპირის მოდელირება, საგნების და ფენების გამჭვირვალობა), რომელიც დაეხმარება დიზაინერებს ყოველმხრივი იდეების ანალიზისში და წარმადობის ამაღლებაში. სასწავლო პროგრამა მოიცავს შემდეგ საკითხებს: 1. პროგრამის ინტერფეისი 2. სამუშაო დაფის ფერისს შეცვლა 3. საკუთარი შაბლონის შექმნა 4. დამატებითი ბრძანებების ჩასმა ძირითად მენიუში More Comands 5. ბადე და მისი ზომების რეგულირება 6. მიბმები - Object Snap და მისი თვისებები 7. ინსტრუმენტების დეტალური განხილვა Line, Polyline, Rectangle, Move, Mirror, copy, Skale, Offcet და ა. შ. 8. ხაზის ფერები, სტილები, სისქეები 9. დაშტრიხვა - Hatch 10. Array - სიმეტრიული გამრავლება, მასივი 11. ფენები - Layers 12.ტექსტის სტილების შექმნა - Texst Style 13. ზომის სტილების შექმნა - Dimension style 14. Leaders და მისი სტილების შექმნა 15.Tables - ცხრილები და მისი სტილების შექმნა 16. ჩარჩოსა და შტამპის შექმნა 17. გეომეტრიული დეტალის ხაზვა 18. მრავალსართულიანი შენობის გეგმის ხაზვა 19. სამზარეულოს კარადის დახაზვა 20. ფასადის დახაზვა 21. Block - ბლოკები 22. დინამიური ბლოკები 23. Tool Palites - და მასში არსებული ბლოკების გამოყენება 24. Desingcenter - და მისი საშუალებით ბლოკების, ტექსტისა და ზომის სტილების შემოტანა გარედან 25. Layout და მასზე ნახაზის განლაგება მაშტაბით 26. Model განყოფილლებაში ნახაზის გამზადება ამოსაბეჭდად 27. Defain Attributes ატრიბუტები და მათი გამოყენება ბლოკებში 28. Multiline მისი საშუალებით კედლების შექმნა 29. ანოტაციური ობიექტები და მაშტაბები 30. 3D ინსტრუმენტების სრული განხილვა 31. 3D ინსტრუმენტებით რთული ობიექტების შექმნა 32. მრავალსართულიანი შენობის ამოწევა მოცულობაში 33. 3D ჭრილები 34. ახალი ხედების შექმნა - Camera 35. ანიმაცია 36. ტექსტური დადება ობიექტებზე 37. განათების შემოტანა 38.რენდერი 39. Mesh, Surface 40. Autocad - ში შესრულებული ნახაზის გადატანა 3ds max-ში გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი!!! კურსის ხანგრძლივობა: 23 საათი კურსის ღირებულება: 220 ლარი (380 ლარის ნაცვლად) მისამართი: ქ.თბილისი, კოსტავას ქ. 71 (მეტრო ტექნიკურ უნივერსიტეთან)

საკონტაქტო ტელეფონი: 595 21 77 88

avtokadis shemstsavleli kursi

sastsavlo ცentri „qartuli geni“ gtavazobt AutoCAD-is sastsavlo kursebs. AutoCAD tsarmoadgens kvelaze popularul programas, romeliც gankutvnilia avtomatizirebuli proeqtirebisatvis. igi aghiarebulia sauketeso produqtad tavis konkurent programebs shoris. mas ikeneben msoflios masshtabit uamravi inzhineri, sabazo grafikul platformad manqanatmsheneblobis dargshi, arqiteqturisatvis, msheneblobisatvis, geodeziis dargshi, sainzhinro analizis dargshi da skhva. AutoCAD-is shemqmnelebma dautmes gansakutrebuli kuradgheba, nakhazebis sheqmnisas mushobis tsarmadobis gazdas. programis aqtualuri versia sheiცavs mraval akhal shesadzleblobebs (magalitad, zedapiris modelireba, sagnebis da fenebis gamchvirvaloba), romeliც daekhmareba dizainerebs kovelmkhrivi ideebis analizisshi da tsarmadobis amaghlebashi. sastsavlo programa moiცavs shemdeg sakitkhebs: 1. programis interfeisi 2. samushao dafis feriss sheცvla 3. sakutari shablonis sheqmna 4. damatebiti brdzanebebis chasma dziritad meniushi More Comands 5. bade da misi zomebis regulireba 6. mibmebi - Object Snap da misi tvisebebi 7. instrumentebis detaluri gankhilva Line, Polyline, Rectangle, Move, Mirror, copy, Skale, Offcet da a. sh. 8. khazis ferebi, stilebi, sisqeebi 9. dashtrikhva - Hatch 10. Array - simetriuli gamravleba, masivi 11. fenebi - Layers 12.teqstis stilebis sheqmna - Texst Style 13. zomis stilebis sheqmna - Dimension style 14. Leaders da misi stilebis sheqmna 15.Tables - ცkhrilebi da misi stilebis sheqmna 16. charchosa da shtampis sheqmna 17. geometriuli detalis khazva 18. mravalsartuliani shenobis gegmis khazva 19. samzareulos karadis dakhazva 20. fasadis dakhazva 21. Block - blokebi 22. dinamiuri blokebi 23. Tool Palites - da masshi arsebuli blokebis gamokeneba 24. Desingcenter - da misi sashualebit blokebis, teqstisa da zomis stilebis shemotana garedan 25. Layout da masze nakhazis ganlageba mashtabit 26. Model gankofillebashi nakhazis gamzadeba amosabechdad 27. Defain Attributes atributebi da mati gamokeneba blokebshi 28. Multiline misi sashualebit kedlebis sheqmna 29. anotaცiuri obieqtebi da mashtabebi 30. 3D instrumentebis sruli gankhilva 31. 3D instrumentebit rtuli obieqtebis sheqmna 32. mravalsartuliani shenobis amotseva moცulobashi 33. 3D chrilebi 34. akhali khedebis sheqmna - Camera 35. animaცia 36. teqsturi dadeba obieqtebze 37. ganatebis shemotana 38.renderi 39. Mesh, Surface 40. Autocad - shi shesrulebuli nakhazis gadatana 3ds max-shi gaiცema orenovani sertifikati!!! kursis khangrdzlivoba: 23 saati kursis ghirebuleba: 220 lari (380 laris naცvlad) misamarti: q.tbilisi, kostavas q. 71 (metro teqnikur universitetan)

Contact phone: 595 21 77 88