ელექტრო ნახშირები

ელექტრო ნახშირები სხვადასხვა ზომის. ფასი შეთანხმებით. 558 211388 რეზო.

ბიზნეს გეგმის სრულ კურსი

გთავაზობთ ბიზნეს გეგმის სრულ კურსს - კურსი მოიცავს: 10 გაკვეთილს; - მეცადინეობები ჩატარდება: კვირაში 3-ჯერ, 1.30 2.00 საათი. (მეცადინეობები გრაფიკის შერჩევა მოხდება მსმენელის სურვილისამებრ) - ჯგუფში მსმენელთა მაქსიმალური რაოდენობა: 3-4 მსმენელი სწავლის საფასური 120 ლარი - სასწავლო კურსის ბოლოს ტარდება ტესტირება და გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი (ინგლისურ ენაზე/ქართულ ენაზე) - აღნიშნული კურსი ემყარება „სწავლა კეთებით“ მოდელს - კურსს გაუძღვება მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი კურისი მოიცავს: 1.1 პროექტის დაფინანსების სტრუქტურა 2. მოკლე მიმოხილვა2 3. ბიზნესის აღწერა2 4. ორგანიზაციული სტრუქტურა და მენეჯმენტი2 5. ბაზრის ანალიზი 2 6. პროდუქცია და მომსახურება 2 7. მარკეტინგი და რეალიზაცია 2 8. დაფინანსების მოთხოვნა 2 9. ფინანსური ინფორმაცია 2 10. სხვადასხვა / პრეზენტაცია 2 govardosa@hotmail.com

საკონტაქტო ტელეფონი: 598 91 22 97

biznes gegmis srul kursi

gtavazobt biznes gegmis srul kurss - kursi moiცavs: 10 gakvetils; - meცadineobebi chatardeba: kvirashi 3-jer, 1.30 2.00 saati. (meცadineobebi grafikis shercheva mokhdeba msmenelis survilisamebr) - jgufshi msmenelta maqsimaluri raodenoba: 3-4 msmeneli stsavlis safasuri 120 lari - sastsavlo kursis bolos tardeba testireba da gaiცema orenovani sertifikati (inglisur enaze/qartul enaze) - aghnishnuli kursi emkareba „stsavla ketebit“ models - kurss gaudzghveba maghalkvalifiცiuri speცialisti kurisi moiცavs: 1.1 proeqtis dafinansebis struqtura 2. mokle mimokhilva2 3. biznesis aghtsera2 4. organizaცiuli struqtura da menejmenti2 5. bazris analizi 2 6. produqცia da momsakhureba 2 7. marketingi da realizaცia 2 8. dafinansebis motkhovna 2 9. finansuri informaცia 2 10. skhvadaskhva / prezentaცia 2 govardosa@hotmail.com

Contact phone: 598 91 22 97