დალაგება

დასუფთავების სამსახური გთავაზობთ ნებისმიერი სიდიდისა და სირთულის, როგორც რემონტის შემდგომი ,ასევე ერთჯერადი სირთულის დასუფთავებას. გთავაზობთ ბინების სახლების სადარბაზოების,აგარაკების,ოფისების ,ვიტრინების ვიტრაჯების დალაგება დასუფთავება მაქსიმალურად შეღავა

უფასო იურიდიული კონსულტაცია და ადვოკატი.

დიდი გამოცდილების მქონე ადვოკატი გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას ყველაზე შეღავათიან ფასათ და თქვენთვის მისაღები პირობებით, ფირმის რეგისტრაცია, ცვლილება ფირმის წესდებაში, კომპანიის წილების გასხვისება, კომპანიის იურიდიული მომსახურება, განქორწინება, ალიმენტი, წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, ბავშვის ნახვის დღეებისა და საათების განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, იპოთეკური სესხების ამოღება-დაბრუნება, პრობლემური სესხების ამოღება, საოჯახო დავები, ბიზნეს დავები, მემკვიდრეობითი დავები, ქონებრივი დავები, სახელშეკრულებო დავები, სესხებთან დაკავშირებული დავები, საბინაო დავები, საბანკო დავები, სახელფასო დავები, შრომითი დავები, სანივთო დავები, ვალდებულებითი დავები, გამოსახლება, ასტუპნიკები, კერძო სახლების დაკანონება-ლეგალიზაცია, სარჩელების, შესაგებლის და სასამართლოს სხვა ფორმათა შედგენა იაფათ და სწრაფათ, საქმის წარმოება კერძო აღმასრულებელთან, არბიტრაჟში და აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, ქონებაზე ყადაღის დადება და მოხსნა, საქმის წარმოება საქალაქო სასამართლოში, სააპელაციო სასამართლოში და უზენაეს სასამართლოში, ადმინისტრაციული დავები, საზიარო უფლების გაუქმება უძრავი ქონების იძულებითი რეალიზაციის გზით, კონტრაქტების შედგენა, უფასო იურიდიული კონსულტაცია და სხვა. ტ551125704. ტ558232104. ტ0322611766.

საკონტაქტო ტელეფონი: 551125704

ufaso iuridiuli konsultaცia da advokati.

didi gamoცdilebis mqone advokati gtavazobt saadvokato momsakhurebas kvelaze sheghavatian fasat da tqventvis misaghebi pirobebit, firmis registraცia, ცvlileba firmis tsesdebashi, kompaniis tsilebis gaskhviseba, kompaniis iuridiuli momsakhureba, ganqortsineba, alimenti, tsilis gamokofa binidan ganqortsinebisas, bavshvis saცkhovrebeli adgilis gansazghvra sasamartlos mier, bavshvis nakhvis dgheebisa da saatebis gansazghvra sasamartlos mier, ipotekuri seskhebis amogheba-dabruneba, problemuri seskhebis amogheba, saojakho davebi, biznes davebi, memkvidreobiti davebi, qonebrivi davebi, sakhelshekrulebo davebi, seskhebtan dakavshirebuli davebi, sabinao davebi, sabanko davebi, sakhelfaso davebi, shromiti davebi, sanivto davebi, valdebulebiti davebi, gamosakhleba, astupnikebi, kerdzo sakhlebis dakanoneba-legalizaცia, sarchelebis, shesageblis da sasamartlos skhva formata shedgena iafat da stsrafat, saqmis tsarmoeba kerdzo aghmasrulebeltan, arbitrazhshi da aghsrulebis erovnul biuroshi, qonebaze kadaghis dadeba da mokhsna, saqmis tsarmoeba saqalaqo sasamartloshi, saapelaცio sasamartloshi da uzenaes sasamartloshi, administraცiuli davebi, saziaro uflebis gauqmeba udzravi qonebis idzulebiti realizaცiis gzit, kontraqtebis shedgena, ufaso iuridiuli konsultaცia da skhva. t551125704. t558232104. t0322611766.

Contact phone: 551125704